VVM-liste

Resultat: 4

Høringsfrist

10/08/2022

Miljøvurdering

Journalnr. 2021-033100

Ringsted-Femern - ændringer for anlæg af jernbanebro ved Guldborgsund (Kong Frederik IVs bro)

Trafikstyrelsen modtog 25. november 2022 anmeldelse om ændringer af anlægget af et ekstra spor på Kong Frederik d. 9’s Bro. Anlægget af broen er omfattet af Femernloven.

I forbindelse med projektet vedr. Ringsted – Femern Banen er der planlagt ændringer af de anlægsaktiviteter, der er knyttet til anlæg af en ny bro over Guldborgsund parallelt med den eksisterende Kong Frederik IX’s Bro.

 

I forhold til projektet, som beskrevet i Natura 2000 konsekvensvurderingen fra 2011 og i opdaterede udgaver af Natura 2000 konsekvensvurderingen fra hhv. 2014 og 2015 samt i Implementeringsredegørelse fra februar 2015, har det vist sig hensigtsmæssigt, at en række projektændringer. Projektændringer, som er beskrevet og vurderet i rapporten: ”Tillæg 2 til Natura 2000 konsekvensvurdering fra 2021”, resulterede i, at der skulle opgraves større mængder af sediment omkring Kong Frederik IX’s Bro i Guldborgsund for klapning på godkendt klapplads udenfor projektområdet end beregnet tidligere.

 

Det således afledte projekt, med klapning af opgravet sediment, hvortil der ansøges om tilladelse, er detaljeret beskrevet og vurderet i nærværende miljøkonsekvensredegørelse.

 

Projektet om Femern Bælt Forbindelsen med tilhørende miljøvurderinger blev vedtaget i 2015. Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ift. ændringer i Femern Bælt projektet, jf. § 7-9 Femernloven samt tilhørende VVM-bekendtgørelse.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig eventuelle bemærkninger til den udarbejdede miljøkonsekvensrapport. I forlængelse af Trafikstyrelsens afgørelse skal Miljøstyrelsen tage stilling til en konkret ansøgning om klapning.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

  

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 10. august 2022 med henvisning til journalnummer 2021-033100.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse af svaret, herunder af afsenders navn, adresse og e-mailadresse.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1106 af 28/09/2017

Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Gældende fra

01/10/2017

VVM-bekendgørelse til anlægsprojekter.

Lov

LOV nr. 575 af 04/05/2015

Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Gældende fra

06/05/2015

Hjemmel til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilladelser til ændring og udvidelse af Femernbælt-projektet, samt evt. tilhørende miljøvurderinger

Høringsfrist

01/08/2022

Miljøvurdering

Journalnr. 2021-005039

Karstensens Skibsværft

Karstensens Skibsværft har ansøgt om etablering af ny tørdok.

For at sikre Karstensens Skibsværfts fortsatte udvikling i forhold til fortsat at bygge nye og stadig større fiskefartøjer samt servicere disse, ønsker Karstensens Skibsværft at etablere endnu en tørdok. Den nye tørdok skal overdækkes med en fast konstruktion med det formål at minimere miljøgener såsom støj, støv og lugt, og samtidig skabe de bedste produktionsforhold for kunder og medarbejdere.

Der forligger nu en miljøkonsekvensrapport med et antal bilagsrapporter. 

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

Miljøkonsekvensrapporten med bilagsrapporter er fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 25. maj til den 1. august 2022. Frederikshavn kommune gennemfører en samtidig høring af materialet.

Eventuelle bemærkninger skal indsendes senest den 1. august 2022 med henvisning til journal nr.: 2021-005039.

Efter høringen vil Trafikstyrelsen vurdere de indkomne bemærkninger og træffe afgørelse i sagen.

Vi gør opmærksom på, at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at høringssvar samt navn, adresse og mailadresse på hvem, der er kommet med høringssvaret, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

Bekendtgørelse

BEK nr 517 af 24/03/2021

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

24/03/2021

Lov

LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

Gældende fra

01/04/2012

Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordensreglementer for lystbådehavne.

Høringsfrist

01/08/2022

Miljøvurdering

Journalnr. 2022-065030

Opgradering af Ny Ellebjerg Station

Trafikstyrelsen har den 08/06-2022 modtaget ansøgning fra Banedanmark om opgradering af Ny Ellebjerg Station

Banedanmark har ansøgt om etableringen af en tunnel til at forbindelse de nye perroner på Øresundsbanen ved Ny Ellebjerg Station.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige jernbaneprojekter, jf. kapitel 6a i jernbaneloven. (Lov nr. 686 af 27/05/2015 som ændret ved lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven).

 

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 38 d, i jernbaneloven med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

 

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf. §1 a og § 1 c i bekendtgørelse nr. 451 af 8. maj 2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter, med senere ændringer[1].

 

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 143 Vestamager og havet syd for, beliggende 1,8 km. km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 143 er udpeget på baggrund på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af sandbanke, lagune, bugt, strandeng, grå/grøn klit og levesteder for ynglefuglene klyde, havterne, dværgterne, almindelig ryle og trækfugle som fiskeørn, vandrefalk og lille skallesluger.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket. (evt. henvisning til væsentlighedsvurdering i ansøgningsmaterialet).

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 1/8-2022 med henvisning til journalnummer 2022-065030.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Lov

LOV nr 434 af 16/03/2021

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven

Gældende fra

16/03/2021

Lov

LOV nr. 686 af 27/05/2015

Jernbaneloven

Gældende fra

28/05/2015

Regulerer jernbaner herunder ændringer af statslige jernbaneprojekter.

Lov

LOV nr. 658 af 08/06/2016

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Gældende fra

10/06/2016

Ændringslov til bl.a lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Bekendtgørelse

BEK nr. 451 af 08/05/2017

Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter

Gældende fra

16/05/2017

Regulerer VVM-regler vedr. jernbane og veje

Høringsfrist

08/07/2022

Miljøvurdering

Journalnr. 2022-073591

Udvidelse af Green Island CPH

Trafikstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 29/05-2022 fra Copenhagen Entertainment Unit om tilladelse til udvidelse af Green Island CPH.

Trafikstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 29/05-2022 fra Copenhagen Entertainment Unit om tilladelse til udvidelse af Green Island CPH.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24 i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

 

Trafikstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

 

Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

 

Nærmeste marine Natura 2000-område er område nr. 142 (Saltholm og omliggende hav) og nr. 143 (Vestamager og havet syd for) beliggende hhv. 8,5 km og 3 km fra projektområdet.

 

Natura 2000-område nr. 142 er udpeget på baggrund af væsentlig tilstedeværelse af naturtyper og arters levesteder: sandbanke, strandeng og tilstedeværelsen af spættet sæl samt bl.a. ynglefuglene edderfugl, bramgås, almindelig ryle, brushane, klyde, dværgterne og havterne og trækfuglene grågås, knopsvane, pibeand og havørn.

Natura 2000-område nr. 143 er udpeget på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af sandbanke, lagune, bugt, strandeng, grå/grøn klit og levesteder for ynglefuglene klyde, havterne, dværgterne, almindelig ryle og trækfugle som fiskeørn, vandrefalk og lille skallesluger.

 

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 8/7-2022 med henvisning til journalnummer 2022-073591.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

De indkomne høringssvar oversendes til bygherre.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Bekendtgørelse

BEK nr 517 af 24/03/2021

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

24/03/2021

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indeholder blandt andet regulering af Københavns Havn.
Viser 4 af 4