VVM-liste

Resultat: 8

Høringsfrist

03/03/2022

Miljøvurdering

Journalnr. 2021-000267

Udvidelse af Aarhus Havn

Aarhus Havn ønsker at udvide den eksisterende erhvervshavn. Havneudvidelsen kaldes Yderhavnen og omfatter en ny ydermole, bagland på ca. 100 ha og nye kajanlæg i to etaper.

Aarhus Havn har ansøgt om tilladelse til en udvidelse af havnen.

 

Aarhus Havn ønsker at udvide den eksisterende erhvervshavn. Havneudvidelsen kaldes Yderhavnen og omfatter en ny ydermole, bagland på ca. 100 ha og nye kajanlæg i to etaper. Yderhavnen anlægges mod øst i forlængelse af den eksisterende containerhavn og den netop ibrugtagne færgeterminal, og omfatter endvidere en uddybning af havne- og svajebassin til 14,3 m. Det planlægges at etablere Yderhavnen over en periode på ca. 30 år i fire deletaper, som tages i brug løbende i perioden.

 

Der forligger nu en miljøkonsekvensrapport med et antal bilagsrapporter.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

 

Miljøkonsekvensrapporten med bilagsrapporter er fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. januar til den 3. marts 2022. Aarhus kommune gennemfører en samtidig høring af materialet suppleret med høring af planmaterialet.

 

Eventuelle bemærkninger skal indsendes senest den 3. marts 2022 med henvisning til journal nr.: 2021-000267.

 

Efter høringen vil Trafikstyrelsen vurdere de indkomne bemærkninger og træffe afgørelse i sagen.

 

Vi gør opmærksom på, at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at høringssvar samt navn, adresse og mailadresse på hvem, der er kommet med høringssvaret, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

Bekendtgørelse

BEK nr 517 af 24/03/2021

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

24/03/2021

Lov

LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

Gældende fra

01/04/2012

Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordensreglementer for lystbådehavne.

Høringsfrist

21/02/2022

Miljøvurdering

Journalnr. 2022-048742

Nordhavnstunnel – ændringsanmeldelse Lautrupkaj

Trafikstyrelsen har den 10. januar 2022 modtaget ansøgning fra Rambøll på vegne af Vejdirektoratet om en ændring til det godkendte Nordhavnstunnel projekt.

I det godkendte projekt er klapning af ca. 130.000 m3 marint materiale i Kalkbrænderiløbet tilladt. Projekteringen forud for udbud af projektet har imidlertid vist, at det ikke er teknisk muligt at klappe materialet helt op til bølgebryderne langs Lautrup Kajs nordligste del ved Svanemøllehavnens afgrænsning mod Kalkbrænderiløbet, fordi disse ikke tåler sidetryk. Derfor søges der om ændring til det godkendte projekt i form af en mindre mægtighed af klapning langs Lautrupkaj.

 

Vedlagt findes en miljøvurdering af hvilken effekt den manglende klapning over Lautrupkaj kan have. Derudover har ansøger oplyst at den ansøgte ændring vil reducere den samlede klapvolumen på ca. 6000 m3. Dette forventes at blive klappet på de øvrige arealer specificeret i anlægsloven for Nordhavnstunnel. 

 

Nordhavnstunnelen er vedtaget ved Lov om anlæg af en Nordhavnstunnel. I dennes §4 henvises til at ændringer eller udvidelser til anlægsprojektet behandles i henhold til lov om offentlige veje.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

 

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

 

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

 

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 142 Saltholm og omliggende hav beliggende 8 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 142 er udpeget på baggrund af at beskytte de store, sammenhængende arealer af strandenge og lavvandede havområder samt de dertil knyttede bestande af yngle- og trækfugle og sæler. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 21. februar 2022 med henvisning til journalnummer 2022-048742

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Bekendtgørelse

BEK nr. 451 af 08/05/2017

Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter

Gældende fra

16/05/2017

Regulerer VVM-regler vedr. jernbane og veje

Lov

LOV nr 434 af 16/03/2021

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven

Gældende fra

16/03/2021

Høringsfrist

21/02/2022

Miljøvurdering

Journalnr. 2022-048714

Nordhavnstunnel – ændringsanmeldelse Lynetteledning

Trafikstyrelsen har den 10. januar 2022 modtaget ansøgning fra Rambøll på vegne af Vejdirektoratet om en ændring til det godkendte Nordhavnstunnel projekt.

I det godkendte projekt er klapning af marint materiale i Kalkbrænderiløbet tilladt. Indenfor det godkendte areal til klapning findes kloakledningen – Lynetteledningen.

 

HOFOR som ejer ledningen ønsker ikke der fortages klapning på Lynetteledningen, da dette kan skade denne. Derfor ansøges der om ændring af projektet, således at klapning ikke fortages på ledningen. Vedlagt findes en miljøvurdering af hvilken effekt den manglende klapning over Lynetteledningen kan have. Derudover har ansøger oplyst at den ansøgte ændring vil reducere den samlede klapvolumen på ca. 5.500 m3. Dette forventes at blive klappet på de øvrige arealer specificeret i anlægsloven for Nordhavnstunnel. 

 

Nordhavnstunnelen er vedtaget ved Lov om anlæg af en Nordhavnstunnel. I dennes §4 henvises til at ændringer eller udvidelser til anlægsprojektet behandles i henhold til lov om offentlige veje.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

 

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

 

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

 

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 142 Saltholm og omliggende hav beliggende 8 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 142 er udpeget på baggrund af at beskytte de store, sammenhængende arealer af strandenge og lavvandede havområder samt de dertil knyttede bestande af yngle- og trækfugle og sæler. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 21. februar 2022 med henvisning til journalnummer 2022-048714

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Lov

LOV nr 434 af 16/03/2021

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven

Gældende fra

16/03/2021

Bekendtgørelse

BEK nr. 451 af 08/05/2017

Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter

Gældende fra

16/05/2017

Regulerer VVM-regler vedr. jernbane og veje

Høringsfrist

18/02/2022

Miljøvurdering

Journalnr. 2021-000164

DSB værksted Aarhus

DSB har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport over de forventede påvirkninger af miljøet af etablering af DSB værksted i Aarhus, som hermed sendes i offentlig høring sammen med Trafikstyrelsens udkast til tilladelse efter jernbaneloven.

I februar 2018 indgik regeringen en aftale om at igangsætte en udbudsproces for indkøb af minimum 90 nye el-tog til fjerntogstrafikken. De nye el-tog skal erstatte de dieseldrevne IC3 og IC4-tog. De nye tog vil blive leveret i perioden 2023-2029 og de første togsæt indsættes i drift primo 2024. De nye tog skal vedligeholdes i værksteder i eller tæt ved strategiske knudepunkter på banenettet i henholdsvis Aarhus og København. Værkstederne vil varetage forskellige funktioner i forhold til vedligehold af de nye el-tog. Bygningerne vil rumme vedligehold og klargøring af togsæt, udskiftning og afretning af hjul. I tilknytning til værkstederne etableres en række jernbanespor til opstilling af togmateriel.

 

Myndighedskompetencen for miljøvurderingen er delt mellem Miljøstyrelsen og Trafikstyrelsen, hvor Miljøstyrelsen er myndighed for bygninger og værksted og Trafikstyrelsen er myndighed for spor, køreledningsanlæg og andre konstruktioner i tilknytning til jernbanen.

 

Den delte myndighedskompetence betyder at miljøvurderingsprocessen gennemføres og miljøkonsekvensrapporten udarbejdes jf. LBK nr. 1225 af 25/10-2018, Bekendtgørelse af lov om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) i forhold til Miljøstyrelsen, mens lov nr. 1520 af 27/12/2014 om offentlige veje m.v. som ændret ved lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven finder anvendelse for Trafikstyrelsens del af projektet.

 

Miljøstyrelsen har imødekommet DSB’s anmodning om at igangsætte miljøkonsekvensvurdering af etablering af værksted på Godsbanegården efter § 18, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven). Som kompetent myndighed for dele af anlægget har Trafikstyrelsen deltaget i udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten.

 

DSB har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport over projektets forventede påvirkninger af miljøet, som hermed sendes i offentlig høring sammen med Trafikstyrelsens udkast til tilladelse efter jernbaneloven.

 

Da styrelserne har delt myndighed igangsætter Miljøstyrelsen samtidig offentlig høring af materialet ledsaget af et udkast til § 25 tilladelse efter miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsens materiale fremgår af: https://mst.dk/service/annoncering/ . Trafikstyrelsen har udarbejdet et udkast til tilladelse, der vedlægges.

 

Materialet fremlægges i offentlig høring i perioden 17. december 2021 til 18. februar 2022. Eventuelle bemærkninger til miljøvurderingen af baneanlæggene i projektet skal fremsendes senest 18. februar 2022.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Lov

LOV nr 434 af 16/03/2021

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven

Gældende fra

16/03/2021

Høringsfrist

14/02/2022

Miljøvurdering

Journalnr. 2022-047381

Etablering af afvandingsbassiner langs Ringsted-Femernbanen i Guldborgsund Kommune

Trafikstyrelsen har den 21. december 2021 modtaget ansøgning fra Banedanmark om ændring af afvandingsforholdene i forbindelse med opgraderingen af Ringsted-Femern Banen.

I forbindelse med genoptagelse af projekteringen i 2020 af Ringsted-Femern banen, har det vist sig, at der er behov for at ændre på afvandingsforholdene i forhold til, hvad der er beskrevet og vurderet i tillæg til miljøredegørelsen fra 2014. Ringsted-Femern banen. Den igangværende fase 2 omhandler Kong Frederik IXs bro over Guldborgsund samt udvidelse af jernbanen fra et til to spor på Lolland. Denne screening omhandler kun Guldborgsund Kommune.

 

I tillæg til miljøredegørelsen er det forudsat, at der på en række delstrækninger etableres grøftebassiner, hvor tværgående skotter reducerer udledning af overfladevand, eller der etableres grøfteudvidelser. Det har dog vist sig, at det ikke kan lade sig gøre i praksis.

 

Derfor planlægger Banedanmark nu, at der skal etableres 11 afvandingsbassiner i Guldborg Kommune. Overfladevand fra banen afleder via afvandingsbassinerne til §3 beskyttede vandløb. Dette er ikke en ændring i forhold til, hvad der er vurderet på i miljøredegørelsen.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ift. ændringer i projektet om en fast forbindelse over Femern Bælt og tilhørende landanlæg, jf. § 4-9 i Femernlovens tilhørende VVM-bekendtgørelse. Styrelsen skal derfor ved en screening vurdere, hvorvidt der i forhold til det oprindelige projekt skal udarbejdes en yderligere miljøkonsekvensvurdering af ændringsprojektet samt om der skal udarbejdes en yderligere konsekvensvurdering af Natura 2000-områder.

 

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i bekendtgørelse nr. 451 af 8. maj 2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter, med senere ændringer.

 

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 173 som et af afvandingsbassinerne ligger lige op ad. Natura 2000-område nr. 173 er særligt udpeget på baggrund af væsentlig tilstedeværelse af sandbanke, rev, lavvandede bugter og vige, strandenge samt en række yngle- og trækfugle. Et andet bassin planlægges 280 m fra Natura 2000-område nr. 177 Maribosøerne. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlagene vil blive påvirket. 

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 14. februar 2022 med henvisning til journalnummer 2022-047381.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Lov

LOV nr. 575 af 04/05/2015

Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Gældende fra

06/05/2015

Hjemmel til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilladelser til ændring og udvidelse af Femernbælt-projektet, samt evt. tilhørende miljøvurderinger

Bekendtgørelse

BEK nr. 451 af 08/05/2017

Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter

Gældende fra

16/05/2017

Regulerer VVM-regler vedr. jernbane og veje

Bekendtgørelse

BEK nr. 1106 af 28/09/2017

Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Gældende fra

01/10/2017

VVM-bekendgørelse til anlægsprojekter.

Høringsfrist

01/02/2022

Miljøvurdering

Journalnr. 2021-000273

Udvidelse af Sletten Havn

Fonden Sletten Havn har ansøgt om tilladelse til en forlængelse af Sydmolen, således at besejlingen af havnen kan blive mere sikker – specielt ved kraftige vinde fra østlige retninger.

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (nu Trafikstyrelsen) meddelte med skrivelse af 11. februar 2019, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering i form af en miljøkonsekvensrapport, såfremt Fonden ønsker at gennemføre projektet.

 

Miljøkonsekvensrapporten foreligger nu med bilagsrapport og sendes hermed i offentlig høring.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

 

Miljøkonsekvensrapporten er fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 22. september 2021 til den 1. februar 2022.

Eventuelle bemærkninger skal indsendes senest den 1. februar 2022 med henvisning til journal nr.: 2021-000273.

Efter høringen vil Trafikstyrelsen vurdere de indkomne bemærkninger og træffe afgørelse i sagen.

 

Vi gør opmærksom på, at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at høringssvar samt navn, adresse og mailadresse på hvem, der er kommet med høringssvaret, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

Bekendtgørelse

BEK nr 517 af 24/03/2021

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

24/03/2021

Lov

LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

Gældende fra

01/04/2012

Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordensreglementer for lystbådehavne.

Høringsfrist

31/01/2022

Miljøvurdering

Journalnr. 2022-047776

Flytning af autotransformer Ringsted-Femern

Banedanmark har meldt Trafikstyrelsen, at de ønsker at ændre placeringen af en kommende autotransformer ved Errindlevvej i forbindelse med Ringsted-Femern projektet.

Banedanmark har meldt Trafikstyrelsen, at de ønsker at ændre placeringen af en kommende autotransformer ved Errindlevvej i forbindelse med Ringsted-Femern projektet.

Hertil har Banedanmark fremsendt materiale omkring dette som findes sidst i denne mail. Trafikstyrelsen vurderer, at flytningen af autotransformer er indenfor rammerne af det godkendte projekt og melder derfor, at der ikke er behov for yderligere miljømæssige vurderinger.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 31. januar 2021 med henvisning til journalnummer 2022-047776.

Lov

LOV nr. 575 af 04/05/2015

Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Gældende fra

06/05/2015

Hjemmel til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilladelser til ændring og udvidelse af Femernbælt-projektet, samt evt. tilhørende miljøvurderinger

Bekendtgørelse

BEK nr. 1106 af 28/09/2017

Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Gældende fra

01/10/2017

VVM-bekendgørelse til anlægsprojekter.

Høringsfrist

24/01/2022

Miljøvurdering

Journalnr. 2021-033704

Etablering af en spunset træbrygge på Sundmolen Øst - Nordlig Brygge, Københavns Kommune

Trafikstyrelsen har den 29. november 2021 modtaget en ansøgning fra By og Havn I/S om tilladelse til etablering af en spunset træbrygge på Sundmolen Øst-Nordlig Brygge, Københavns Kommune.

Trafikstyrelsen har den 29. november 2021. modtaget en ansøgning fra By og Havn I/S , om tilladelse til etablering af en spunset træbrygge på Sundmolen Øst-Nordlig Brygge, Københavns Kommune. Ansøgningen er håndteret og indsendt af WSP Danmark A/S.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

 

Trafikstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

 

Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

 

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 141 ”Brobæk Mose og Gentofte Sø” beliggende ca. 7 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 141 er udpeget på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: kransnålalge-sø (3140), hængesæk (7140), rigkær (7230), skovbevokset tørvemose (91D0) og levesteder for sumpvindelsnegl. Natura 2000-planens målsætninger og indsatsprogram er væsentlige elementer i beskyttelsen af disse og af en generel sikring og forbedring af områdets naturværdier.  

 

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket. (evt. henvisning til væsentlighedsvurdering i ansøgningsmaterialet).

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 24. januar 2022 til VVM@tbst.dk og cc: nmic@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2021-033704.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Vi gør opmærksom på, at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at høringssvar samt navn, adresse og mailadresse på hvem, der er kommet med høringssvaret, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som offentliggøres på styrelsens hjemmeside. De indkomne høringssvar oversendes endvidere til bygherre.

 

Bekendtgørelse

BEK nr 517 af 24/03/2021

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

24/03/2021

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indeholder blandt andet regulering af Københavns Havn.
Viser 8 af 8