VVM-liste

Resultat: 24

Høringsfrist

Udløbet

Miljøvurdering

Afgrænsningsnotat for udvidelse af Øresundsmotorvejen

Trafikstyrelsen har den 14/7-2022 modtaget ansøgning fra Sund & Bælt vedr. udvidelse af Øresundsmotorvejen.

Trafikstyrelsen har den 14/7-2022 modtaget ansøgning fra Sund & Bælt vedr. udvidelse af Øresundsmotorvejen. Udvidelsen af Øresundsmotorvejen ønskes grundet trafikale udfordringer i myldretrafikken. Projektet er inkluderet i den politiske aftale Infrastrukturplan 2035.  

 

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven.

 

Ansøger har anmeldt frivillig miljøkonsekvensvurdering, og anmodet om afgrænsningsnotatet jf. §17 f. Dette notatet skal jf. § 17 stk. 2 i høring ved berørte myndigheder inden trafikstyrelsen afgiver endelig udtalelse.

 

Inden Trafikstyrelsen afgiver udtalelse, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til notatets indhold samt hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på.

 

Eventuelle bemærkninger til notatet bedes indsendt senest den 16/08-2022 med henvisning til journalnummer 2022-077460

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Lov

LOV nr. 1520 af 27/12/2014

Lov om offentlige veje m.v

Gældende fra

01/07/2015

Regulerer offentlige veje herunder miljøvurderinger (vvm) af statslige vejprojekter

Lov

LOV nr. 658 af 08/06/2016

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Gældende fra

10/06/2016

Ændringslov til bl.a lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Lov

LOV nr 434 af 16/03/2021

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven

Gældende fra

16/03/2021

Høringsfrist

Udløbet

Miljøvurdering

Midlertidig rørlægning af Imervad Å

I forbindelse med løbende renovering af Banedanmarks jernbanebroer, skal der udføres reparationer på bro nr. 22636, som krydser Immervad Å.

I forbindelse med løbende renovering af Banedanmarks jernbanebroer, skal der udføres reparationer på bro nr. 22636, som krydser Immervad Å. Arbejdet består i at der skal udføres reparationer på broens vederlag under vandoverfladen. I forbindelse med arbejdets udførsel er der således behov for at rørlægge vandløbet midlertidigt.

 

Immervad Å rørlægges midlertidigt i forbindelse med anlægsarbejdet, for at kunne arbejde ”tørt”. Der vil blive etableret et midlertidigt bygværk i vandløbet, som skal lede vandet ind i et rørlagt forløb bestående af 3xØ600 rør (sideliggende). Der etableres ligeledes et midlertidigt bygværk

ved rørudløbet.

 

Den midlertidige rørlægning får en længde på ca. 20 m, og arbejdet forventes at stå på i ca. 14 dage med ca. 1 uges arbejde på hvert brovederlag. Det vil således være nødvendigt at flytte rørene fra den ene side af vandløbet til den anden side af vandløbet ca. halvvejs i forløbet, for at gøre plads til arbejdet på hvert brovederlag. Efter endt arbejde på brovederlaget vil midlertidige bygværker og rørlægning blive fjernet og vandløbet føres tilbage til den oprindelige tilstand.

 

Driften af jernbanen påvirkes ikke i forbindelse med reparationsarbejdet.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige jernbaneprojekter, jf. kapitel 6a i jernbaneloven med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

 

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 38 d, i jernbaneloven med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

 

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i bekendtgørelse nr. 451 af 8. maj 2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter, med senere ændringer.

 

Nærmeste Natura 2000-område er beliggende 7,1 km projektet. (Natura 2000 område nr. 92 ”Pamhule Skov og Stevning Dam”). Området påvirkes ikke af projektet.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 10. august 2022 med henvisning til journalnummer 2022-075133.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Lov

LOV nr. 686 af 27/05/2015

Jernbaneloven

Gældende fra

28/05/2015

Regulerer jernbaner herunder ændringer af statslige jernbaneprojekter.

Bekendtgørelse

BEK nr. 53 af 22/01/2018

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) af statslige vej- og jernbaneprojekter

Gældende fra

01/02/2018

Ændringsbekendtgørelse til regulering af vvm for vej og bane

Bekendtgørelse

BEK nr. 451 af 08/05/2017

Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter

Gældende fra

16/05/2017

Regulerer VVM-regler vedr. jernbane og veje

Lov

LOV nr. 658 af 08/06/2016

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Gældende fra

10/06/2016

Ændringslov til bl.a lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Høringsfrist

Udløbet

Miljøvurdering

Ringsted-Femern - ændringer for anlæg af jernbanebro ved Guldborgsund (Kong Frederik IVs bro)

Trafikstyrelsen modtog 25. november 2022 anmeldelse om ændringer af anlægget af et ekstra spor på Kong Frederik d. 9’s Bro. Anlægget af broen er omfattet af Femernloven.

I forbindelse med projektet vedr. Ringsted – Femern Banen er der planlagt ændringer af de anlægsaktiviteter, der er knyttet til anlæg af en ny bro over Guldborgsund parallelt med den eksisterende Kong Frederik IX’s Bro.

 

I forhold til projektet, som beskrevet i Natura 2000 konsekvensvurderingen fra 2011 og i opdaterede udgaver af Natura 2000 konsekvensvurderingen fra hhv. 2014 og 2015 samt i Implementeringsredegørelse fra februar 2015, har det vist sig hensigtsmæssigt, at en række projektændringer. Projektændringer, som er beskrevet og vurderet i rapporten: ”Tillæg 2 til Natura 2000 konsekvensvurdering fra 2021”, resulterede i, at der skulle opgraves større mængder af sediment omkring Kong Frederik IX’s Bro i Guldborgsund for klapning på godkendt klapplads udenfor projektområdet end beregnet tidligere.

 

Det således afledte projekt, med klapning af opgravet sediment, hvortil der ansøges om tilladelse, er detaljeret beskrevet og vurderet i nærværende miljøkonsekvensredegørelse.

 

Projektet om Femern Bælt Forbindelsen med tilhørende miljøvurderinger blev vedtaget i 2015. Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ift. ændringer i Femern Bælt projektet, jf. § 7-9 Femernloven samt tilhørende VVM-bekendtgørelse.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig eventuelle bemærkninger til den udarbejdede miljøkonsekvensrapport. I forlængelse af Trafikstyrelsens afgørelse skal Miljøstyrelsen tage stilling til en konkret ansøgning om klapning.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

  

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 10. august 2022 med henvisning til journalnummer 2021-033100.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse af svaret, herunder af afsenders navn, adresse og e-mailadresse.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1106 af 28/09/2017

Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Gældende fra

01/10/2017

VVM-bekendgørelse til anlægsprojekter.

Lov

LOV nr. 575 af 04/05/2015

Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Gældende fra

06/05/2015

Hjemmel til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilladelser til ændring og udvidelse af Femernbælt-projektet, samt evt. tilhørende miljøvurderinger

Høringsfrist

Udløbet

Miljøvurdering

Anløbsbro for havnerundfart i Nyhavn

Havnens Skibsreparationer A/S ønsker at etablere af ny anløbsbro samt billethus til brug for havnerundfart i Nyhavn.

Havnens Skibsreparationer A/S ønsker at etablere af ny anløbsbro samt billethus til brug for havnerundfart i Nyhavn. Havnens Skibsreparationer, der er ejer af Netto-bådene, er ejer af en eksisterende anløbsbro på samme lokation samt billethus. Projektet indebærer, at den eksisterende anløbsbro, billethus og øvrige faciliteter tilhørende Havnens Skibsreparationer fjernes, og der etableres en ny anløbsbro med tilhørende billethus.

 

Den nye anløbsbro optimerer besejlingsforholdene i Nyhavn. Det skyldes først og fremmest, at den nye anløbsbro anlægges i forlængelse af den eksisterende anløbsbro, som fjernes. Det betyder, at vendepladsen i bunden af kanalen bliver større, hvilket forbedrer sejladsmulighederne. Derudover sikrer den nye anløbsbro, at der kan ligge to havnerundfartsbåde i forlængelse af hinanden, hvorved havnerundfartsbådene ikke er til gene for sejladsen.

 

Anløbsbroens størrelse gør det muligt at etablere billethuset på broen, og billethuset fjernes fra kajen, hvorved det tiltænkte frie kig fra pladsen med Mindeankeret til kanalen forbedres. Anløbsbroens størrelse sikrer, at passagerer, når de venter på havnerundfartsbådene, kan opholde sig på anløbsbroen. Derved undgås kødannelse på vejen og uhensigtsmæssige trafikale situationer, når fodgængere og cyklister skal forbi køen til havnerundfartsbådene. Der ryddes op i gadebilledet, idet eksisterende flagstænger og skiltning fjernes, og der opsættes nyt udstyr, som i højere grad er tilpasset områdets særlige karakter.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

 

Trafikstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af marts 2021 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM pligtigt.

 

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel­sesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.

 

Anlægget placeres ca. 5000 meter fra Natura 2000-område nr. 143 Vestamager og havet syd for og ca. 7500 meter fra Natura 2000-område nr. 142 Saltholm og omliggende hav. Trafikstyrelsen vurderer ikke at anlægget vil påvirke Natura 2000 områderne.

 

Projektet befinder sig i 'vandområdedistrikt Sjælland', da projektet ønskes etableret i Nyhavnskanalen ud for kaj nr. 147. Nyhavnskanalen består af kystvande. Projektet vurderes ikke at påvirke målsætninger og vandkvaliteten for vandområdet. Projektet vurderes ikke at påvirke muligheden for at opnå/opretholde god miljøtilstand i havet, jf. havstrategilovens 11 deskriptorer.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 10. august 2022 med henvisning til journal nummer 2022-080070.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Bekendtgørelse

BEK nr 517 af 24/03/2021

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

24/03/2021

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indeholder blandt andet regulering af Københavns Havn.

Høringsfrist

Udløbet

Miljøvurdering

Etablering af en sydlig og nordlig brygge i Kronløbsbassinet

Udviklingsselvskabet By & Havn I/S har den 27. april 2022 ansøgt Trafikstyrelsen om tilladelse til etablering af en sydlig og nordlig brygge i Kronløbsbassinet, Københavns Havn.

Udviklingsselvskabet By & Havn I/S har den 27. april 2022 ansøgt Trafikstyrelsen om tilladelse til etablering af en sydlig og nordlig brygge i Kronløbsbassinet, Københavns Havn. Bryggerne har et samlet areal på ca. 1.964 m2, samlet længde på ca. 491 m og 4 m bred.

Bryggerne udføres som en dækkonstriktion, der understøttes af stålvanger, pæle og strøer. I anlægsfasen nedrammes ca. 130 pæle, der bliver nedbragt i etaper i tidsrummet 8-17 efter Københavns Kommunes forskrifter.    

Ansøgningen er håndteret og indsendt af Sleth A/S.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

 

Trafikstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af marts 2021 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM pligtigt.

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel­sesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.

 

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 143 ”Vestamager og havet syd for” beliggende ca. 5 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 143 er udpeget på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: sandbanke (1110), Lagune (1150), Strandeng (1330), grå/grøn klit (2130) og levesteder for ynglefuglene klyder, havterne, dværgterne, almindelig ryle og trækfugle som fiskeørn, vandrefalk og lille skallesluger. Natura 2000-planens målsætninger og indsatsprogram er væsentlige elementer i beskyttelsen af disse og af en generel sikring og forbedring af områdets naturværdier.

Trafikstyrelsen vurderer ud fra det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket. Det vurderes ligeledes at vandområdeplanerne eller havstrategilovens deskriptorer ikke påvirkes negativt af projektet.  

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 8. august 2022 med henvisning til journal nummer 2022-067526.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Bekendtgørelse

BEK nr 517 af 24/03/2021

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

24/03/2021

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indeholder blandt andet regulering af Københavns Havn.

Høringsfrist

Udløbet

Miljøvurdering

Karstensens Skibsværft

Karstensens Skibsværft har ansøgt om etablering af ny tørdok.

For at sikre Karstensens Skibsværfts fortsatte udvikling i forhold til fortsat at bygge nye og stadig større fiskefartøjer samt servicere disse, ønsker Karstensens Skibsværft at etablere endnu en tørdok. Den nye tørdok skal overdækkes med en fast konstruktion med det formål at minimere miljøgener såsom støj, støv og lugt, og samtidig skabe de bedste produktionsforhold for kunder og medarbejdere.

Der forligger nu en miljøkonsekvensrapport med et antal bilagsrapporter. 

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

Miljøkonsekvensrapporten med bilagsrapporter er fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 25. maj til den 1. august 2022. Frederikshavn kommune gennemfører en samtidig høring af materialet.

Eventuelle bemærkninger skal indsendes senest den 1. august 2022 med henvisning til journal nr.: 2021-005039.

Efter høringen vil Trafikstyrelsen vurdere de indkomne bemærkninger og træffe afgørelse i sagen.

Vi gør opmærksom på, at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at høringssvar samt navn, adresse og mailadresse på hvem, der er kommet med høringssvaret, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

Bekendtgørelse

BEK nr 517 af 24/03/2021

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

24/03/2021

Lov

LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

Gældende fra

01/04/2012

Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordensreglementer for lystbådehavne.

Høringsfrist

Udløbet

Miljøvurdering

Opgradering af Ny Ellebjerg Station

Trafikstyrelsen har den 08/06-2022 modtaget ansøgning fra Banedanmark om opgradering af Ny Ellebjerg Station

Banedanmark har ansøgt om etableringen af en tunnel til at forbindelse de nye perroner på Øresundsbanen ved Ny Ellebjerg Station.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige jernbaneprojekter, jf. kapitel 6a i jernbaneloven. (Lov nr. 686 af 27/05/2015 som ændret ved lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven).

 

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 38 d, i jernbaneloven med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

 

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf. §1 a og § 1 c i bekendtgørelse nr. 451 af 8. maj 2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter, med senere ændringer[1].

 

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 143 Vestamager og havet syd for, beliggende 1,8 km. km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 143 er udpeget på baggrund på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af sandbanke, lagune, bugt, strandeng, grå/grøn klit og levesteder for ynglefuglene klyde, havterne, dværgterne, almindelig ryle og trækfugle som fiskeørn, vandrefalk og lille skallesluger.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket. (evt. henvisning til væsentlighedsvurdering i ansøgningsmaterialet).

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 1/8-2022 med henvisning til journalnummer 2022-065030.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Lov

LOV nr 434 af 16/03/2021

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven

Gældende fra

16/03/2021

Lov

LOV nr. 686 af 27/05/2015

Jernbaneloven

Gældende fra

28/05/2015

Regulerer jernbaner herunder ændringer af statslige jernbaneprojekter.

Lov

LOV nr. 658 af 08/06/2016

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Gældende fra

10/06/2016

Ændringslov til bl.a lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Bekendtgørelse

BEK nr. 451 af 08/05/2017

Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter

Gældende fra

16/05/2017

Regulerer VVM-regler vedr. jernbane og veje

Høringsfrist

Udløbet

Miljøvurdering

Etablering af cykelsti på Oddenvej

Vejdirektoratet har d. 28. februar 2022 indsendt ansøgning om tilladelse til at etablere en cykelstiforbindelse mellem Løvevej og Havnebyen på Sjællands Odde.

Vejdirektoratet har d. 28. februar 2022 indsendt ansøgning om tilladelse til at etablere en cykelstiforbindelse mellem Løvevej og Havnebyen på Sjællands Odde.

 

Projektets formål er at skabe en cykelstiforbindelse mellem Løvevej og Havnebyen. Projektet skal øge sikkerheden og trygheden for cyklister langs Oddenvej mellem Løvevej/Lumsås og Sjællands Odde/Havnebyen.

 

Cykelstien anlægges som en dobbeltrettet cykelsti med en bredde på 2,5 m på sydsiden af Oddenvej. Cykelstien er foreslået etableret med en 3 m bred skillerabat til eksisterende vej. Strækningen er ca. 2,3 km.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven.

 

Trafikstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

 

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke. Området er udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: lagune (1150), bugt (1160), kalkoverdrev (6210), kalksandoverdrev (6120), sure overdrev (6230), klithede (2140), grå/grøn klit (2130), enebærklit (2250) og rigkær (7230) samt arter som f.eks. mygblomst, enkelt månerude, odder, klokkefrø, rørhøg, havørn og splitterne samt trækfugle som f.eks. grågås, ederfugl, fløjlsand og klyde. Natura 2000-planens målsætninger og indsatsprogram er væsentlige elementer i beskyttelsen af disse og af en generel sikring og forbedring af områdets naturværdier.

 

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag, at udpegningsgrundlaget ikke vil blive påvirket.

 

Da området er lokalitet for bilag IV-arten, markfirben er projektet udarbejdet således, at der sker mindst mulig forstyrrelse af arten og der udlægges nye arealer med gode livsbetingelser for markfirben.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 22/6-2022 med henvisning til journalnummer 2021-017264.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Lov

LOV nr. 658 af 08/06/2016

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Gældende fra

10/06/2016

Ændringslov til bl.a lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Lov

LOV nr. 1520 af 27/12/2014

Lov om offentlige veje m.v

Gældende fra

01/07/2015

Regulerer offentlige veje herunder miljøvurderinger (vvm) af statslige vejprojekter

Lov

LOV nr 434 af 16/03/2021

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven

Gældende fra

16/03/2021

Høringsfrist

Udløbet

Miljøvurdering

Cykelsti langs overdrevsvejen

Trafikstyrelsen har den 11/1-2022 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om etableringen af cykelsti langs Overdrevsvejen i Hillerød.

Vejdirektoratet ønsker at etablere en ny cykelsti langs en del af Overdrevsvejen i Hillerød mellem S-togbanen i vest og Københavnsvej i øst. Den aktuelle strækning er ca. 1,6 km og har i dag ingen faciliteter til cyklister, men består udelukkende af to kørespor og græsrabatter, hvor der er en tilladt hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Cykelstien skal bestå af enkeltrettede cykelstier i hver side af vejen, samt tilslutningsanlæg til krydsende veje. Derudover skal der i forbindelse med cykelstien etableres regnvandsbassiner og kantopsamling via trug til afvanding. Den foreslåede cykelsti skal forbindes med cykelstierne ved Købehavnsvej i øst og ved den kommende stiforbindelse på tværs af Overdrevsvejen ved det kommende Favrholm Station i vest. Den nye cykelsti kommer således til at indgå i et sammenhængende cykelstinet. I forbindelse med indvielsen af det nye supersygehus nord for Overdrevsvejen og vest for jernbanen forventes der at opstå behov for cykelstier på delstrækningen. Det ønskes derfor at anlægge cykelstier for at forbedre både trygheden og trafiksikkerheden for de bløde trafikanter i området.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven.

 

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

 

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 260, Tokkekøb Hegn, Grønholt Hegn og Ny Hammersholt beliggende parallelt med projektområdet. Natura 2000-område nr. 260 er specielt udpeget for at beskytte forekomster af både tørre og våde skovnaturtyper, hvor bøg på mor og bøg på muld er de mest udbredte. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag og den tilhørende Natur- og miljøvurdering, at udpegningsgrundlaget ikke vil blive påvirket.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 3/6-2022 med henvisning til journalnummer 2022-048990.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Lov

LOV nr. 1520 af 27/12/2014

Lov om offentlige veje m.v

Gældende fra

01/07/2015

Regulerer offentlige veje herunder miljøvurderinger (vvm) af statslige vejprojekter

Lov

LOV nr 434 af 16/03/2021

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven

Gældende fra

16/03/2021

Lov

LOV nr. 658 af 08/06/2016

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Gældende fra

10/06/2016

Ændringslov til bl.a lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love