VVM-liste

Resultat: 4

Høringsfrist

Udløbet

Miljøvurdering

Etablering af cykelsti på Oddenvej

Vejdirektoratet har d. 28. februar 2022 indsendt ansøgning om tilladelse til at etablere en cykelstiforbindelse mellem Løvevej og Havnebyen på Sjællands Odde.

Vejdirektoratet har d. 28. februar 2022 indsendt ansøgning om tilladelse til at etablere en cykelstiforbindelse mellem Løvevej og Havnebyen på Sjællands Odde.

 

Projektets formål er at skabe en cykelstiforbindelse mellem Løvevej og Havnebyen. Projektet skal øge sikkerheden og trygheden for cyklister langs Oddenvej mellem Løvevej/Lumsås og Sjællands Odde/Havnebyen.

 

Cykelstien anlægges som en dobbeltrettet cykelsti med en bredde på 2,5 m på sydsiden af Oddenvej. Cykelstien er foreslået etableret med en 3 m bred skillerabat til eksisterende vej. Strækningen er ca. 2,3 km.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven.

 

Trafikstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

 

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke. Området er udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: lagune (1150), bugt (1160), kalkoverdrev (6210), kalksandoverdrev (6120), sure overdrev (6230), klithede (2140), grå/grøn klit (2130), enebærklit (2250) og rigkær (7230) samt arter som f.eks. mygblomst, enkelt månerude, odder, klokkefrø, rørhøg, havørn og splitterne samt trækfugle som f.eks. grågås, ederfugl, fløjlsand og klyde. Natura 2000-planens målsætninger og indsatsprogram er væsentlige elementer i beskyttelsen af disse og af en generel sikring og forbedring af områdets naturværdier.

 

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag, at udpegningsgrundlaget ikke vil blive påvirket.

 

Da området er lokalitet for bilag IV-arten, markfirben er projektet udarbejdet således, at der sker mindst mulig forstyrrelse af arten og der udlægges nye arealer med gode livsbetingelser for markfirben.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 22/6-2022 med henvisning til journalnummer 2021-017264.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Lov

LOV nr. 658 af 08/06/2016

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Gældende fra

10/06/2016

Ændringslov til bl.a lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Lov

LOV nr. 1520 af 27/12/2014

Lov om offentlige veje m.v

Gældende fra

01/07/2015

Regulerer offentlige veje herunder miljøvurderinger (vvm) af statslige vejprojekter

Lov

LOV nr 434 af 16/03/2021

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven

Gældende fra

16/03/2021

Høringsfrist

Udløbet

Miljøvurdering

Cykelsti langs overdrevsvejen

Trafikstyrelsen har den 11/1-2022 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om etableringen af cykelsti langs Overdrevsvejen i Hillerød.

Vejdirektoratet ønsker at etablere en ny cykelsti langs en del af Overdrevsvejen i Hillerød mellem S-togbanen i vest og Københavnsvej i øst. Den aktuelle strækning er ca. 1,6 km og har i dag ingen faciliteter til cyklister, men består udelukkende af to kørespor og græsrabatter, hvor der er en tilladt hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Cykelstien skal bestå af enkeltrettede cykelstier i hver side af vejen, samt tilslutningsanlæg til krydsende veje. Derudover skal der i forbindelse med cykelstien etableres regnvandsbassiner og kantopsamling via trug til afvanding. Den foreslåede cykelsti skal forbindes med cykelstierne ved Købehavnsvej i øst og ved den kommende stiforbindelse på tværs af Overdrevsvejen ved det kommende Favrholm Station i vest. Den nye cykelsti kommer således til at indgå i et sammenhængende cykelstinet. I forbindelse med indvielsen af det nye supersygehus nord for Overdrevsvejen og vest for jernbanen forventes der at opstå behov for cykelstier på delstrækningen. Det ønskes derfor at anlægge cykelstier for at forbedre både trygheden og trafiksikkerheden for de bløde trafikanter i området.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven.

 

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

 

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 260, Tokkekøb Hegn, Grønholt Hegn og Ny Hammersholt beliggende parallelt med projektområdet. Natura 2000-område nr. 260 er specielt udpeget for at beskytte forekomster af både tørre og våde skovnaturtyper, hvor bøg på mor og bøg på muld er de mest udbredte. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag og den tilhørende Natur- og miljøvurdering, at udpegningsgrundlaget ikke vil blive påvirket.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 3/6-2022 med henvisning til journalnummer 2022-048990.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Lov

LOV nr. 1520 af 27/12/2014

Lov om offentlige veje m.v

Gældende fra

01/07/2015

Regulerer offentlige veje herunder miljøvurderinger (vvm) af statslige vejprojekter

Lov

LOV nr 434 af 16/03/2021

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven

Gældende fra

16/03/2021

Lov

LOV nr. 658 af 08/06/2016

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Gældende fra

10/06/2016

Ændringslov til bl.a lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Høringsfrist

Udløbet

Miljøvurdering

Ændringsanmeldelse til Nordhavnstunnel: ekstern klapning

Trafikstyrelsen har den 3/3-2022 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om ekstern klapning på klapplads K_046_03 i Fakse Bugt i forbindelse med etableringen af Nordhavnstunnel.

Etableringen af Nordhavnstunnel blev VVM-behandlet i 2016, og vedtaget ved anlægslov i 2019. I dette projekt er klapning af marint materiale tilladt i Kalkbrænderiløbet. Det er imidlertid blevet nødvendigt at ansøge om tilladelse til at klappe 50.000 m3 intakt havbund på en ekstern klapplads, idet entreprenøren på Nordhavnstunnel projektet skal have mulighed for at kunne komme af med materialet i tilfælde af, at der ikke er tilstrækkelig plads indenfor projektområdet til at klappe materialet internt. 

Trafikstyrelsen er myndighed for at vurdere, om ændringen af projektet kan have en virkning på miljøet. Tilladelsen til klapning behandles og udstedes af Miljøstyrelsen.

 

Nordhavnstunnelen er vedtaget ved Lov om anlæg af en Nordhavnstunnel. I dennes §4 henvises til at ændringer eller udvidelser til anlægsprojektet behandles i henhold til lov om offentlige veje.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven.

 

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

 

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

 

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund, beliggende 3 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 168 er udpeget på baggrund af marine naturtyper sandbanke, mudder og sandflade blottet ved ebbe, bugter og vige samt spættet sæl og en række yngle- og trækfugle. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 15/4-2022 med henvisning til journalnummer 2022-058095

Lov

LOV nr 434 af 16/03/2021

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven

Gældende fra

16/03/2021

Lov

LOV nr. 1520 af 27/12/2014

Lov om offentlige veje m.v

Gældende fra

01/07/2015

Regulerer offentlige veje herunder miljøvurderinger (vvm) af statslige vejprojekter

Høringsfrist

Udløbet

Miljøvurdering

Kapacitetsforøgelse på Motorring 3

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 19. november 2020 fra Vejdirektoratet om udvidelse af kapaciteten på Motorring 3 i København.

Motorring 3 udgør den centrale ringforbindelse omkring København og er en af Danmarks mest befærdede motorveje med en hverdagsdøgntrafik over 130.000 biler pr. døgn. Motorring 3 blev i perioden 2005-2010 udbygget til 6 spor, men allerede nu opleves igen omfattende trængselsproblemer i myldretiden.

 

Det er Vejdirektoratets vurdering, at god trafikafvikling på Motorring 3 er en afgørende forudsætning for den samlede trafikafvikling på motorvejsnettet i hovedstadsområdet. Vejdirektoratet har derfor undersøgt muligheden for at øge kapaciteten på Motorring 3 mellem Jægersborgvej og Køge Bugt Motorvejen/Ama-germotorvejen, i alt ca. 17 km.

 

Udbygningen omfatter tiltag med henblik på en kapacitetsforøgelse via justeringer inden for det nuværende vejareal, herunder permanent inddragelse af det eksisterende nødspor til kørsel, smallere kørespor og et opgraderet trafikledelsessystem. På strækningen syd for Holbækmotorvejen (ca. 1 km) anlægges desuden et nyt nødspor på hver side af motorvejen, da der her er plads til dette inden for vejarealet. Herudover etableres to nødlommer i vejens sydgående retning mellem Roskildevej og Holbæk­motorvejen. Nødlommerne ligger inden for vejarealet. Endelig betyder etablering af det ekstra kørespor at trafikledelsessystemet, vejvisningen og afmærkningen skal justeres hhv. udbygges. Der vil derfor skulle udskiftes tavler på strækningen, som i dimension kan blive større, og nogle steder etableres nye portaler for vejvisning og/eller trafikledelse.

 

Der er vedlagt en detaljeret projektbeskrivelse til ansøgningen, og det er styrelsens vurdering på det foreliggende grundlag at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer endelig afgørelse i sagen skal styrelsen udbede sig eventuelle kommentarer vurderingen af VVM-pligt.

 

Seneste frist for indsendelse af kommentarer er 12. januar 2021.

 

Det bemærkes, at høringssvar inklusiv afsenders navn, kan blive offentliggjort efter høringen.

Lov

LOV nr. 658 af 08/06/2016

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Gældende fra

10/06/2016

Ændringslov til bl.a lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Lov

LOV nr. 1520 af 27/12/2014

Lov om offentlige veje m.v

Gældende fra

01/07/2015

Regulerer offentlige veje herunder miljøvurderinger (vvm) af statslige vejprojekter
Viser 4 af 4