VVM-liste

Resultat: 8

Afgørelsesdato

23/05/2022

Miljøvurdering

Journalnr. 2022-048714

Nordhavnstunnel – ændringsanmeldelse Lynetteledning

Trafikstyrelsen har den 10. januar 2022 modtaget ansøgning fra Rambøll på vegne af Vejdirektoratet om en ændring til det godkendte Nordhavnstunnel projekt.

I det godkendte projekt er klapning af marint materiale i Kalkbrænderiløbet tilladt. Indenfor det godkendte areal til klapning findes kloakledningen – Lynetteledningen.

 

HOFOR som ejer ledningen ønsker ikke der fortages klapning på Lynetteledningen, da dette kan skade denne. Derfor ansøges der om ændring af projektet, således at klapning ikke fortages på ledningen. Vedlagt findes en miljøvurdering af hvilken effekt den manglende klapning over Lynetteledningen kan have. Derudover har ansøger oplyst at den ansøgte ændring vil reducere den samlede klapvolumen på ca. 5.500 m3. Dette forventes at blive klappet på de øvrige arealer specificeret i anlægsloven for Nordhavnstunnel. 

 

Nordhavnstunnelen er vedtaget ved Lov om anlæg af en Nordhavnstunnel. I dennes §4 henvises til at ændringer eller udvidelser til anlægsprojektet behandles i henhold til lov om offentlige veje.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

 

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

 

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

 

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 142 Saltholm og omliggende hav beliggende 8 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 142 er udpeget på baggrund af at beskytte de store, sammenhængende arealer af strandenge og lavvandede havområder samt de dertil knyttede bestande af yngle- og trækfugle og sæler. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 21. februar 2022 med henvisning til journalnummer 2022-048714

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Lov

LOV nr 434 af 16/03/2021

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven

Gældende fra

16/03/2021

Bekendtgørelse

BEK nr. 451 af 08/05/2017

Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter

Gældende fra

16/05/2017

Regulerer VVM-regler vedr. jernbane og veje

Afgørelsesdato

23/05/2022

Miljøvurdering

Journalnr. 2022-048742

Nordhavnstunnel – ændringsanmeldelse Lautrupkaj

Trafikstyrelsen har den 10. januar 2022 modtaget ansøgning fra Rambøll på vegne af Vejdirektoratet om en ændring til det godkendte Nordhavnstunnel projekt.

I det godkendte projekt er klapning af ca. 130.000 m3 marint materiale i Kalkbrænderiløbet tilladt. Projekteringen forud for udbud af projektet har imidlertid vist, at det ikke er teknisk muligt at klappe materialet helt op til bølgebryderne langs Lautrup Kajs nordligste del ved Svanemøllehavnens afgrænsning mod Kalkbrænderiløbet, fordi disse ikke tåler sidetryk. Derfor søges der om ændring til det godkendte projekt i form af en mindre mægtighed af klapning langs Lautrupkaj.

 

Vedlagt findes en miljøvurdering af hvilken effekt den manglende klapning over Lautrupkaj kan have. Derudover har ansøger oplyst at den ansøgte ændring vil reducere den samlede klapvolumen på ca. 6000 m3. Dette forventes at blive klappet på de øvrige arealer specificeret i anlægsloven for Nordhavnstunnel. 

 

Nordhavnstunnelen er vedtaget ved Lov om anlæg af en Nordhavnstunnel. I dennes §4 henvises til at ændringer eller udvidelser til anlægsprojektet behandles i henhold til lov om offentlige veje.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

 

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

 

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

 

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 142 Saltholm og omliggende hav beliggende 8 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 142 er udpeget på baggrund af at beskytte de store, sammenhængende arealer af strandenge og lavvandede havområder samt de dertil knyttede bestande af yngle- og trækfugle og sæler. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 21. februar 2022 med henvisning til journalnummer 2022-048742

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Bekendtgørelse

BEK nr. 451 af 08/05/2017

Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter

Gældende fra

16/05/2017

Regulerer VVM-regler vedr. jernbane og veje

Lov

LOV nr 434 af 16/03/2021

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven

Gældende fra

16/03/2021

Afgørelsesdato

13/12/2021

Miljøvurdering

Journalnr. 2021-018449

Etablering af cykelsti mellem Lendemarke - Vigen

Trafikstyrelsen har den 31.08.2021 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om etablering af cykelstier langs Kostervej på Møn mellem Lendemarke og Vigen.

Vejdirektoratet ønsker at etablere en ny cykelsti langs hovedlandevej H630 på Møn mellem byerne Lendemarke og Vigen. Den aktuelle strækning er ca. 4,5 km og ligger mellem to vejstrækninger, som har eksisterende cykelfaciliteter. Den nye cykelsti kommer således til at indgå i et sammenhængende cykelstinet. Cykelstien vil delvist bestå af enkelrettede cykelstier i hver side af vejen, og delvist bestå af

en dobbeltrettet cykelsti i vejens nordside.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

 

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

 

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

 

Nærmeste Natura 2000-områder er område nr. 168 beliggende indenfor en mindre del af den vestlige ende af projektet, samt Natura 2000-område nr. 180 beliggende cirka 500 meter fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 168 er primært udpeget for at beskytte den komplekse kystnatur med lavvandede marine områder, strandvoldesystemer og småsøer, herunder at beskytte deres funktion som levested for store bestande af rastende kystfugle. Natura 2000-område nr. 180 er udpeget på baggrund af habitatområder: lagune, strandeng, kildevæld og rigkær. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket på baggrund af væsentlighedsvurderingen for det ansøgte projekt.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 15. november 2021 med henvisning til journalnummer 2021-018449.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Lov

LOV nr. 1520 af 27/12/2014

Lov om offentlige veje m.v

Gældende fra

01/07/2015

Regulerer offentlige veje herunder miljøvurderinger (vvm) af statslige vejprojekter

Bekendtgørelse

BEK nr. 451 af 08/05/2017

Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter

Gældende fra

16/05/2017

Regulerer VVM-regler vedr. jernbane og veje

Afgørelsesdato

13/12/2021

Miljøvurdering

Journalnr. 2021-018455

Etablering af cykelsti mellem Vetterslev og Buske

Trafikstyrelsen har den 31. august 2021 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om etablering af cykelsti mellem Vetterslev og Buske.

Trafikstyrelsen har den 31. august 2021 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om etablering af cykelsti mellem Vetterslev og Buske.

 

Der findes ingen cykelfaciliteter mellem Vetterslev og Buske og cyklister må her færdes på kørebanen. Vejdirektoratet ønsker at etablere cykelstier på en ca. 3,2 km lang strækning mellem Vetterslev og Buske fra st. 7.000 – 10.160. Der etableres enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen i en bredde på 2 m med en skillerabat mod kørebanen på 2 m.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love. Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

 

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

 

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 163, som bl.a. omfatter Susåen, der krydses af projektet ved en overføring i den nordlige ende. Projektets potentielle påvirkning på Natura 2000-område nr. 163 er beskrevet og vurderet separat i en væsentlighedsvurdering. 

 

Natura 2000-område nr. 163 er udpeget på baggrund af væsentlig tilstedeværelse af naturtyperne højmose, avneknippemose, indlandssalteng, kildevæld og vandløb samt arterne tykskallet malermusling, pigsmerling, lys skivevandkalv, engsnarre og havørn. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 11. november 2021 med henvisning til journalnummer 2021-018455.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Bekendtgørelse

BEK nr. 451 af 08/05/2017

Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter

Gældende fra

16/05/2017

Regulerer VVM-regler vedr. jernbane og veje

Lov

LOV nr. 1520 af 27/12/2014

Lov om offentlige veje m.v

Gældende fra

01/07/2015

Regulerer offentlige veje herunder miljøvurderinger (vvm) af statslige vejprojekter

Afgørelsesdato

14/04/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS21302-00014

Opgradering til 90 km/t på Aalborgvej mellem Østerild og Fjerritslev

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 4. februar 2020 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om opgradering til 90 km/t på visse strækninger på Aalborgvej mellem Østerild og Fjerritslev i henholdsvis Thisted og Jammerbugt Kommuner.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 4. februar 2020 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om opgradering til 90 km/t på visse strækninger på Aalborgvej mellem Østerild og Fjerritslev i henholdsvis Thisted og Jammerbugt Kommuner.

 

Således skal der visse steder:

- ryddes beplantning, herunder enkeltstående mindre træer, langs vejen indenfor eksisterende vejmatrikel,

- opsættes nye autoværn indenfor eksisterende vejmatrikel,

- ændres på eksisterende autoværn.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

 

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 1. april til info@tbst.dk cc chbe@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS21302-00014.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Der gøres opmærksom på, at bilag H42707-4001-H42707-4028 er fortløbende kortbilag over vejstrækningen på ca. i alt 27 km.

Lov

LOV nr. 658 af 08/06/2016

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Gældende fra

10/06/2016

Ændringslov til bl.a lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Lov

LOV nr. 1520 af 27/12/2014

Lov om offentlige veje m.v

Gældende fra

01/07/2015

Regulerer offentlige veje herunder miljøvurderinger (vvm) af statslige vejprojekter

Afgørelsesdato

17/01/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS21302-00013

Opgradering af vejkrydset Bredstenvej/Buldalen, Vejle

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 11. november 2019 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om opgradering af vejkrydset Bredstenvej/Buldalen, Vejle.

Udvidelsen af anlægget sker mod nord da de geotekniske forhold vurderes væsentlig bedre end mod syd hvor anlægget ligger tæt på Vejle Å.


Projektet medfører en forlægning af det nordlige gennemfartsspor på Bredstenvej gennem krydset, udvidelse af eksisterende svingspor, ændring af eksisterende heller, etablering af nye heller, flytning af eksisterende belysningsanlæg, flytning/udvidelse af eksisterende signalanlæg og ændret afmærkning. Desuden skal enkelte skilte mm flyttes. Det sydlige gennemfartsspor på Bredstenvej ændres ikke.


Det er endvidere oplyst, at projektet kræver en mindre midlertidig grundvandssænkning da en ny geoteknisk undersøgelse viser, at der et enkelt sted i den nordvestlige del af projektområdet skal udskiftes blød bund. Udskiftningen vurderes at kunne ske på én dag og en evt. grundvandssænkning vil derfor have meget kort varighed.


De nærmeste Natura 2000-områder er område 80 og 81, som ligger hhv. ca. 4 km mod sydøst og ca. 3,5 km mod nord.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.


Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.


I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.


Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 16. december 2019 til info@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS21302-00013.

Bekendtgørelse

BEK nr. 451 af 08/05/2017

Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter

Gældende fra

16/05/2017

Regulerer VVM-regler vedr. jernbane og veje

Lov

LOV nr. 1520 af 27/12/2014

Lov om offentlige veje m.v

Gældende fra

01/07/2015

Regulerer offentlige veje herunder miljøvurderinger (vvm) af statslige vejprojekter

Afgørelsesdato

04/10/2019

Miljøvurdering

Journalnr. TS21301-00010

Ændring af udbygning af Den Fynske Motorvej ml. Gribsvad Nr. Aaby

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 4. juli 2018 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om tilladelse til ændring af udbygningen af den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Gribsvad.
Projektet er vedtaget ved ”lov nr. 524 af 26/05/2010 Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart”. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a, i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer. Der er udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering for projektet.

Den anmeldte ændring vedrører etablering af en støjskærm ved Andebølle.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal screene ændringen i projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt der skal foretages yderligere miljøkonsekvensvurderinger i medfør af § 17 d, i lov om offentlige veje. Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering (Natura 2000 områder).

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 15. august 2018 til info@tbst.dk under henvisning til journalnummer TS21301-00010

Lov

LOV nr. 524 af 26/05/2010

Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart

Gældende fra

26/05/2010

Udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart

Afgørelsesdato

25/06/2019

Miljøvurdering

Journalnr. TS21302-00010

Anlæggelse af ny fjernbusterminal ved Dybbølsbro

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 11. april 2019 modtaget vedhæftede ansøgning fra Vejdirektoratet om anlæggelse af ny Fjernbusterminal ved Dybbølsbro.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

 

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 15. maj 2019 til info@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS21302-00010.

Lov

LOV nr. 1520 af 27/12/2014

Lov om offentlige veje m.v

Gældende fra

01/07/2015

Regulerer offentlige veje herunder miljøvurderinger (vvm) af statslige vejprojekter
Viser 8 af 8