VVM-liste

Resultat: 10

Afgørelsesdato

28/01/2022

Miljøvurdering

Journalnr. 2021-028103

Projektændring til Lynetteholm - etablering af en intern dæmning med stenbeskyttelse

Trafikstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 1. dec. 2021 fra By & Havn om tilladelse til etablering af en intern dæmning med stenbeskyttelse, som erstatter en intern væg, der er udformet som en spunsvæg.

Trafikstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 1. dec. 2021 fra By & Havn om tilladelse til etablering af en intern dæmning med stenbeskyttelse, som erstatter

en intern væg, der er udformet som en spunsvæg.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for ændringer eller udvidelser af Lynetteholm, jf. § 4 i lov om anlæg af Lynetteholm.

Trafikstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

 

Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

 

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 142 (Saltholm og omliggende hav) beliggende ca. 4,7 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 142 er udpeget på baggrund af væsentlig tilstedeværelse af naturtyper og arters levesteder: sandbanke, strandeng og tilstedeværelsen af spættet sæl samt bl.a. ynglefuglene edderfugl, bramgås, almindelig ryle, brushane, klyde, dværgterne og havterne og trækfuglene grågås, knopsvane, pibeand og havørn. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 19. januar 2021 med henvisning til journalnummer 2021-028103.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

De indkomne høringssvar oversendes til bygherre.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Bekendtgørelse

BEK nr 517 af 24/03/2021

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

24/03/2021

Lov

LOV nr 1157 af 11/06/2021

Lov om anlæg af Lynetteholm

Gældende fra

11/06/2021

Afgørelsesdato

03/05/2021

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040102-00024

Offentliggørelse af høringssvar for miljøkonsekvensrapporterne for Lynetteholm

Trafikstyrelsen offentliggør hermed indkomne høringssvar fra høringen af miljøkonsekvensrapporten, temarapporten og den supplerende miljøkonsekvensrapport ifm. etablering af Lynetteholm.

Afgørelsesdato

02/05/2021

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040102-00024

Høring af supplerende miljøkonsekvensrapport for etablering af Lynetteholm

By & Havn har udarbejdet en supplerende miljøkonsekvensrapport, som er sendt i høring med frist den 2. maj 2021.

Trafikstyrelsen har i samråd med Miljøstyrelsen vurderet, at der er specifikke emner i de foreliggende miljøkonsekvensrapporter, der kræver yderligere undersøgelser for at være tilstrækkelig belyst.

 

Dette drejer sig om:

  • Vandkvalitet, herunder Lynetteholm projektets påvirkning af tilstand og målsætninger for vandområderne Øresund Nord og Køge Bugt, samt påvirkningen af målsætninger iht. Danmarks havstrategi.

     

  • Uddybning af sejlrende i Svælget syd for Middelgrunden og en mindre uddybning af sejlrende i Kronløbet.

     

  • Samlede og indbyrdes kumulative påvirkninger af Lynetteholm projektet – etablering af Lynetteholm, uddybning af sejlrender og klapning af optaget havbundsmateriale.

 

Trafikstyrelsen har derfor anmodet om, at By & Havn udarbejder en supplerende miljøkonsekvensrapport, der dækker disse udeståender. Den supplerende miljøkonsekvensrapport sendes hermed i høring.

 

Rapporten vil sammen med miljøkonsekvensrapporten, temarapporten, den sammenfattende redegørelse og implementeringsredegørelsen blive en del af Folketingets beslutningsgrundlag ved behandling af forslag til lov om anlæg af Lynetteholm.

 

Den supplerende miljøkonsekvensrapport for etablering af Lynetteholm sendes hermed i offentlig høring i perioden 31. marts 2021 til 2. maj 2021.

 

Eventuelle bemærkninger til rapporten bedes indsendt senest den 2. maj 2021 med henvisning til journalnummer TS6020102-00024.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse af det samlede høringssvar, som det foreligger, inklusiv personhenførbare oplysninger som navn, adresse, e-mail mv.

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indeholder blandt andet regulering af Københavns Havn.

Lov

LOV nr 1157 af 11/06/2021

Lov om anlæg af Lynetteholm

Gældende fra

11/06/2021

Afgørelsesdato

09/04/2021

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040103-00082

Marine forundersøgelser forud for anlæg af Lynetteholm

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 21. januar 2021 modtaget ansøgning fra By og Havn om tilladelse til udførelse af marine forundersøgelser forud for anlæg af Lynetteholm.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 21. januar 2021 modtaget ansøgning fra By og Havn om tilladelse til udførelse af marine forundersøgelser forud for anlæg af Lynetteholm. Der skal gennemføres en undersøgelse af området for effekter på havbunden, der kan have indflydelse på etablering af projektet.

 

I Lynetteholm projektområdet udgør potentielle UXO (u eksploderet ammunition) en potentiel risiko, primært på grund af efterladenskaber fra 1. og 2. verdenskrig. Området skal derfor undersøges for potentielle UXO trusler og ryddes hvis de findes. Samtidig skal området undersøges for potentielle fortidsminder. Der er derfor samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Vikingeskibsmuseet omkring denne del af forundersøgelsen.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager endvidere statens højhedsret på søterritoriet i Københavns Havn jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer endelig Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne (Bek. nr. 930 18/06/2020) og skal derfor vurdere, om grave- og rydningsarbejdet kan have indflydelse på internationale naturområder (Natura 2000-områder) eller beskyttede arter.

 

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 142 Saltholm og omliggende hav beliggende ca. 5 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 142 er udpeget på baggrund af væsentlig tilstedeværelse af naturtyper og arters levesteder: sandbanke, strandeng og tilstedeværelsen af spættet sæl samt bl.a. ynglefuglene edderfugl, bramgås, almindelig ryle, brushane, klyde, dværgterne og hav-terne og trækfuglene grågås, knopsvane, pibeand og havørn.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 15. marts 2021 til med henvisning til journalnummer TS6040103-00082.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Bekendtgørelse

BEK nr 797 af 21/06/2016

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang

Gældende fra

01/07/2016

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indeholder blandt andet regulering af Københavns Havn.

Afgørelsesdato

31/03/2021

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040102-00024

Sammenfattende redegørelse for etablering af Lynetteholm

Hermed offentliggøres Trafikstyrelsens sammenfattende redegørelse for etablering af Lynetteholm.

Trafikstyrelsen har i samarbejde med bygherre og Miljøstyrelsen udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som forholder sig til de indkomne høringssvar.

Afgørelsesdato

31/03/2021

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040102-00024

Temarapport for klapning og ændring af sejlrende ifm. etablering af Lynetteholm

Temarapporten for klapning af sediment og ændring af sejlrende ifm. etablering af Lynetteholm sendes hermed i høring til 17. februar.

Der er udarbejdet en temarapport der belyser miljøpåvirkningerne for klapning af sediment og ændring af sejlrende ifm. etablering af Lynetteholm.

Rapporten sendes i offentlig høring til 17. februar 2021.

Eventuelle bemærkninger til temarapporten bedes indsendt senest den 17. februar 2021 med henvisning til journalnummer TS6020102-00024.

Det bemærkes, at høringssvar inklusiv afsenders navn, kan blive offentliggjort efter høringen.

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indeholder blandt andet regulering af Københavns Havn.

Bekendtgørelse

BEK nr. 930 af 18/06/2020

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

01/07/2020

Regulerer miljøvurdering (VVM) vedr. havne

Lov

LOV nr 1157 af 11/06/2021

Lov om anlæg af Lynetteholm

Gældende fra

11/06/2021

Afgørelsesdato

16/02/2021

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040103-00078

Geotekniske boringer for kørevej ifm. Lynetteholm

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 22. december 2020 modtaget en ansøgning fra By og Havn om tilladelse til udførelse af geotekniske boringer i forbindelse med anlæg af vejdæmninger til jordtransport til Lynetteholm.

I forbindelse med projektet Lynetteholm skal der etableres en kørevej for jordtransporter. Kørevejen planlægges at krydse Københavns Havn ud for Margretheholms Havn og ud for Københavns Motorbådsklub. Vejen etableres på en dæmning og for at give både adgang på tværs af vejen etableres dels en klapbro og dels en rørgennemføring. For at kunne designe dæmningerne og konstruktionerne skal jordbundsforholdene på lokaliteterne kendes. De geotekniske boringer udføres fra en flåde eller en pram. Der bores gennem et foringsrør ned i havbunden med et sneglebor ned til oversiden af kalken. I kalken udføres boringer som kerneboringer. I boringerne tages der prøver til miljøteknisk analyse. Arbejdet skal udføres ved indsejlingen til Margretheholms Havn og Københavns Motorbådsklub.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager endvidere statens højhedsret på søterritoriet i Københavns Havn jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 930 af 18. juni 2020 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

 

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 142 Saltholm og omliggende hav beliggende 5 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 142 er udpeget på baggrund af væsentlig tilstedeværelse af naturtyper og arters levesteder: sandbanke, strandeng og tilstedeværelsen af spættet sæl samt bl.a. ynglefuglene edderfugl, bramgås, almindelig ryle, brushane, klyde, dværgterne og hav-terne og trækfuglene grågås, knopsvane, pibeand og havørn.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 3. februar 2021 med henvisning til journalnummer TS6040103-00078.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

 

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indeholder blandt andet regulering af Københavns Havn.

Bekendtgørelse

BEK nr 797 af 21/06/2016

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang

Gældende fra

01/07/2016

Afgørelsesdato

25/01/2021

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040102-00024

Etablering af Lynetteholm

Miljøkonsekvensrapporten for etablering af Lynetteholm sendes hermed i offentlig høring til 25. januar 2021.

Bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 25. januar 2021 med henvisning til 'Lynetteholm'.

 

Det bemærkes, at høringssvar inklusiv afsenders navn, kan blive offentliggjort efter høringen.

 

Det forventes, at By & Havn vil afholde et informationsmøde den 5. januar 2021.

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indeholder blandt andet regulering af Københavns Havn.

Bekendtgørelse

BEK nr. 930 af 18/06/2020

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

01/07/2020

Regulerer miljøvurdering (VVM) vedr. havne

Lov

LOV nr 1157 af 11/06/2021

Lov om anlæg af Lynetteholm

Gældende fra

11/06/2021

Afgørelsesdato

30/09/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040102- 00024

Afgrænsningsnotat for etablering af Lynetteholm

Hermed offentliggøres endelig afgrænsningsnotat for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport for Lynetteholm.

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen sendte d. 7. juli et udkast til afgrænsningsudtalelse for miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm i høring hos berørte myndigheder.

 

Der er efterfølgende udarbejdet dokumentet "Tilføjelser til afgrænsningsudtalelsen".

 

Den endelige afgrænsningsudtalelse består således af to dokumenter.

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indeholder blandt andet regulering af Københavns Havn.

Bekendtgørelse

BEK nr. 930 af 18/06/2020

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

01/07/2020

Regulerer miljøvurdering (VVM) vedr. havne

Lov

LOV nr 1157 af 11/06/2021

Lov om anlæg af Lynetteholm

Gældende fra

11/06/2021