VVM-liste

Resultat: 2

Høringsfrist

12/09/2022

Miljøvurdering

Journalnr. 2022-079817

Sporfornyelse og hastighedsopgradering af banestrækningen mellem Ringsted og Slagelse

Trafikstyrelsen har den 29/06-2022 modtaget ansøgning fra Banedanmark om sporfornyelse og hastighedsopgradering af banestrækningen mellem Ringsted og Slagelse.

Trafikstyrelsen har den 29/06-2022 modtaget ansøgning fra Banedanmark om sporfornyelse og hastighedsopgradering af banestrækningen mellem Ringsted og Slagelse. Ansøgningen er 12. juli 2022 suppleret med et notat fra Banedanmark vedr. permanente ændringer på strækningen.

 

Strækningen omfatter den eksisterende banestrækning mellem Ringsted og Slagelse, der passerer både bymæssig bebyggelse, skov og landområder med spredt bebyggelse. Arbejderne udføres som udgangspunkt inden for eksisterende banematrikler. Der er dog steder på strækningen behov for mindre permanente arealerhvervelse idet der af hensyn til banens funktionalitet og sikkerhed udføres dæmningsudvidelser og tilpasninger af afvandingsanlæg dvs. reprofilering af grøfteprofiler mv. iht. banenormer og myndighedskrav.

 

Screeningen omfatter alene ændringer i anlægget, idet sporfornyelsen alene regnes som vedligehold.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige jernbaneprojekter, jf. kapitel 6a i jernbaneloven. (Lov nr. 686 af 27/05/2015 som ændret ved lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven).

 

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 38 d, i jernbaneloven med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

 

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf. §1 a og § 1 c i bekendtgørelse nr. 451 af 8. maj 2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter, med senere ændringer.

 

Nærmeste Natura 2000-område er N160 Nordlige del af Sorø Sønderskov der samlet dækker et areal på 85 ha. Området udgøres af et skovområde tæt på Sorø by i den nordlige del af Sorø Sønderskov. Skoven er domineret af løvskov i varierende alder. I den sydlige del af området findes et større areal med den prioriterede skovnaturtype elle- og askeskov (91E0). Skoven er særligt udpeget, fordi den

er levested for den sjældne bille eremit, som lever i gamle, delvist hule træer med solbeskinnede trækroner og stammer.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke at udpegningsgrundlaget for Natura 2000 at påvirkes?

 

Nær banen og Habitatområde H141 er der registreret langøret flagermus, hasselmus, eremit, springfrø og stor vandsalamander. Den eneste art af disse der kunne befinde sig ved banearealet er

langøret flagermus, da de andre arter opholder sig omkring skov, søer, enge og i træer.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke at projektet vil øge påvirkningen af langøret flagermus.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 12. september 2022 med henvisning til journalnummer 2022-079817.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Lov

LOV nr. 686 af 27/05/2015

Jernbaneloven

Gældende fra

28/05/2015

Regulerer jernbaner herunder ændringer af statslige jernbaneprojekter.

Lov

LOV nr. 658 af 08/06/2016

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Gældende fra

10/06/2016

Ændringslov til bl.a lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Lov

LOV nr 434 af 16/03/2021

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven

Gældende fra

16/03/2021

Høringsfrist

25/08/2022

Miljøvurdering

Journalnr. 2022-081812

Etablering af kabel under Limfjorden

Trafikstyrelsen har den 07.07.2022 modtaget ansøgning fra Banedanmark om etablering af et kabel under Limfjorden.

Trafikstyrelsen har den 07.07.2022 modtaget ansøgning fra Banedanmark om etablering af et kabel under Limfjorden.

 

I forbindelse med Banedanmarks elektrificeringsprogram etableres køre-strømanlæg mellem Vejle og Aalborg. I forbindelse med dette projekt skal et kabel etableres under Limfjorden til forsyning af køreledningsanlægget nord for Limfjorden.

Dette kabel er ikke inkluderet i VVM-redegørelsen for det overordnet projekt, og er derfor anmeldt og bliver behandlet som en ændring.

 

Jf. Lov om elektrificering af jernbanen (LOV nr. 609 af 12/06/2013) 5 stk. 2 skal Trafikstyrelsen screene ændringen for VVM-pligt og denne screenings foretages efter jernbaneloven jf. §6.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige jernbaneprojekter, jf. kapitel 6a i jernbaneloven. (Lov nr. 686 af 27/05/2015 som ændret ved lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven).

 

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 38 d, i jernbaneloven med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

 

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i bekendtgørelse nr. 451 af 8. maj 2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter, med senere ændringer .

 

Nærmeste marine Natura 2000-område er område nr. 15 Nibe bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal beliggende 5 km fra projektområdet og nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord beliggende 30 km fra projektområdet. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket på baggrund af den foreliggende væsentlighedsvurdering.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 25/08-2022 med henvisning til journalnummer 2022-081812.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Lov

LOV nr. 658 af 08/06/2016

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Gældende fra

10/06/2016

Ændringslov til bl.a lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Bekendtgørelse

BEK nr. 451 af 08/05/2017

Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter

Gældende fra

16/05/2017

Regulerer VVM-regler vedr. jernbane og veje

Lov

LOV nr 434 af 16/03/2021

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven

Gældende fra

16/03/2021

Lov

LOV nr. 686 af 27/05/2015

Jernbaneloven

Gældende fra

28/05/2015

Regulerer jernbaner herunder ændringer af statslige jernbaneprojekter.

Lov

LOV nr. 609 af 12/06/2013

Lov om elektrificering af jernbanen

Gældende fra

12/06/2013

Viser 2 af 2