VVM-liste

Resultat: 3

  Afgørelsesdato

  17/01/2020

  Miljøvurdering

  Journalnr. TS21302-00013

  Opgradering af vejkrydset Bredstenvej/Buldalen, Vejle

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 11. november 2019 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om opgradering af vejkrydset Bredstenvej/Buldalen, Vejle.

  Udvidelsen af anlægget sker mod nord da de geotekniske forhold vurderes væsentlig bedre end mod syd hvor anlægget ligger tæt på Vejle Å.


  Projektet medfører en forlægning af det nordlige gennemfartsspor på Bredstenvej gennem krydset, udvidelse af eksisterende svingspor, ændring af eksisterende heller, etablering af nye heller, flytning af eksisterende belysningsanlæg, flytning/udvidelse af eksisterende signalanlæg og ændret afmærkning. Desuden skal enkelte skilte mm flyttes. Det sydlige gennemfartsspor på Bredstenvej ændres ikke.


  Det er endvidere oplyst, at projektet kræver en mindre midlertidig grundvandssænkning da en ny geoteknisk undersøgelse viser, at der et enkelt sted i den nordvestlige del af projektområdet skal udskiftes blød bund. Udskiftningen vurderes at kunne ske på én dag og en evt. grundvandssænkning vil derfor have meget kort varighed.


  De nærmeste Natura 2000-områder er område 80 og 81, som ligger hhv. ca. 4 km mod sydøst og ca. 3,5 km mod nord.

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.


  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

  Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.


  Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.


  I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.


  Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 16. december 2019 til info@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS21302-00013.

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 451 af 08/05/2017

  Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter

  Gældende fra

  16/05/2017

  Regulerer vvm-regler vedr. jernbane og veje

  Lov

  LOV nr. 1520 af 27/12/2014

  Lov om offentlige veje m.v

  Gældende fra

  01/07/2015

  Regulerer offentlige veje herunder miljøvurderinger (vvm) af statslige vejprojekter

  Afgørelsesdato

  04/10/2019

  Miljøvurdering

  Journalnr. TS21301-00010

  Ændring af udbygning af Den Fynske Motorvej ml. Gribsvad Nr. Aaby

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 4. juli 2018 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om tilladelse til ændring af udbygningen af den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Gribsvad.
  Projektet er vedtaget ved ”lov nr. 524 af 26/05/2010 Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart”. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a, i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer. Der er udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering for projektet.

  Den anmeldte ændring vedrører etablering af en støjskærm ved Andebølle.

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal screene ændringen i projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt der skal foretages yderligere miljøkonsekvensvurderinger i medfør af § 17 d, i lov om offentlige veje. Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering (Natura 2000 områder).

  Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

  Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 15. august 2018 til info@tbst.dk under henvisning til journalnummer TS21301-00010

  Lov

  LOV nr. 524 af 26/05/2010

  Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart

  Gældende fra

  26/05/2010

  Udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart

  Afgørelsesdato

  25/06/2019

  Miljøvurdering

  Journalnr. TS21302-00010

  Anlæggelse af ny fjernbusterminal ved Dybbølsbro

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 11. april 2019 modtaget vedhæftede ansøgning fra Vejdirektoratet om anlæggelse af ny Fjernbusterminal ved Dybbølsbro.

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.


  Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.


  Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.


  I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.


  Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 15. maj 2019 til info@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS21302-00010.

  Lov

  LOV nr. 1520 af 27/12/2014

  Lov om offentlige veje m.v

  Gældende fra

  01/07/2015

  Regulerer offentlige veje herunder miljøvurderinger (vvm) af statslige vejprojekter
Viser 3 af 3