VVM-liste

Resultat: 45

Afgørelsesdato

28/05/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040103-00061

Ændringsansøgning ifm. midlertidig opfyldning ud for Redmolen i Københavns Havn ved Kronløbsbassinet

14-dages genhøring af sag pga. projektændring: VVM-screeningshøring - Redmolen - Midlertidige konstruktioner til kran og skurby (Ændringsansøgning)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 1. maj 2020, om ændring til tilladelse til etablering af en midlertidig opfyldning ud for Redmolen i Københavns Havn ved Kronløbsbassinet.

 

Der er tidligere udsendt høring vedr. projektet, som har fået tilladelse (vedhæftet) af 21. april 2020. Denne ansøgning er således en ændring til en tidligere ansøgning, som ændrer på placering/arealopfyld.

 

I forbindelse med opførelse af 5 bygninger på Redmolen, Københavns Nordhavn, ønskes der mulighed for at kunne placere én kran og kørevej ud på en midlertidig udvidelse. Der er tidligere søgt om udvidelser på molfronterne mod syd og nord. Dette ønskes ændret til kun at omfatte den nordlige molefront som samtidig vil ændre form (se kortbilag Cofferdam tilladelse vs. Planlagt). Ansøger oplyser, at da der ikke vil være en sydlig udvidelse vil omgivelserne blive mindre påvirket. Det er samtidig ved den sydlige mole, at der er størst aktivitet fra sejlads samt brugere af vandmiljøet. Gennemboringer i stenglacisset vil ligeledes blive reduceret ved den nye udformning.

 

I forbindelse med opførelse ønskes der mulighed for at kunne flytte kranfundamenter og skurbyfaciliteter ud på midlertidige konstruktioner omkring Redmolen. Arbejdet med etablering af midlertidig udvidelse af Redmolen, samt stålkonstruktion til skurby, forventes opstartet snarest 2020. Fuldstændig fjernelse af alle konstruktioner, samt retablering af eksisterende stenglacis, forventes stadig afsluttet senest ultimo 2. kvartal 2023.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

 

Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 18. maj 2020 til VVM@tbst.dk cc chbe@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040103-00061.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse heraf, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indholder blandt andet regulering af Københavns Havn

Bekendtgørelse

BEK nr. 450 af 08/05/2017

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

16/05/2017

Regulerer miljøvurdering (vvm) vedr. havne

Afgørelsesdato

05/05/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040203-00168

Geotekniske forundersøgelser i Grenaa Havn

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 7. april 2020 fra Grenaa Havn om tilladelse til forundersøgelser forud for et fremtidigt havneudvidelsesprojekt.

Til hørings- og orienteringsparter

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 7. april 2020 fra Grenaa Havn om tilladelse til forundersøgelser i form af geotekniske boringer og CPT forsøg (cone penetration test), forud for et fremtidigt havneudvidelsesprojekt. Grenaa Havn ønsker at udvide deres eksisterende havnearealer med yderligere kajmeter. Det skal ske ved etablering af to nye kajområder henholdsvis i den nordlige og sydlige ende af havnen. Formålet med forundersøgelserne er at undersøge jordbundsforholdene i de to udvidelsesområder, således det geotekniske grundlag for projekteringen kan sikres.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning i havne, jf. § 2 i Lov om havne (LBK nr. 457 af 23/05/2012). Endvidere varetager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen statens højhedsret på søterritoriet jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte.

 

Hvis der indsendes bemærkninger til sagen bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 29. april 2020 til VVM@tbst.dk cc nave@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040203-00168.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Lov

LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

Gældende fra

01/04/2012

Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordentsreglementer for lystbådehavne

Afgørelsesdato

21/04/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040103-00055

Redmolen - midlertidigt opfyld til kranfundament og skurby

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 28. november 2019 , om tilladelse til etablering af en midlertidig opfyldning ud for Redmolen i Københavns Havn ved Kronløbsbassinet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 28. november 2019 , om tilladelse til etablering af en midlertidig opfyldning ud for Redmolen i Københavns Havn ved Kronløbsbassinet.

 

I forbindelse med opførelse af 5 bygninger på Redmolen, Nordhavn, ønskes der mulighed for at kunne flytte kranfundamenter og skurbyfaciliteter ud på midlertidige konstruktioner omkring Redmolen.

 

Arbejdet med etablering af midlertidig udvidelse af Redmolen, samt stålkonstruktion til skurby, forventes opstartet primo 1. kvartal 2020. Fuldstændig fjernelse af alle konstruktioner, samt retablering af eksisterende stenglacis mod nord, forventes afsluttet ultimo 2. kvartal 2023.

 

Der er tidligere udsendt en lignende høring vedr. bl.a. udvidelse til vendeplads til lastbiler.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

 

Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig eventuelle bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 13. januar 2020 til VVM@tbst.dk cc chbe@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040103-00055.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse heraf, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Bekendtgørelse

BEK nr. 450 af 08/05/2017

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

16/05/2017

Regulerer miljøvurdering (vvm) vedr. havne

Lov

LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

Gældende fra

01/04/2012

Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordentsreglementer for lystbådehavne

Afgørelsesdato

03/04/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040103-00059

Etablering af to broer ud for havnekaj 681 i Københavns Havn

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 4. marts 2020 fra CopenHot ApS, om tilladelse til etablering af to flydepontoner ved Halvandet i Københavns Havn.

Til hørings- og orienteringsparter

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 4. marts 2020 fra CopenHot ApS, om tilladelse til etablering af to flydepontoner ved Halvandet i Københavns Havn.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning inden for Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

 

Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 2. april 2020 til VVM@tbst.dk cc nave@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040103-00059.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indholder blandt andet regulering af Københavns Havn

Bekendtgørelse

BEK nr. 450 af 08/05/2017

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

16/05/2017

Regulerer miljøvurdering (vvm) vedr. havne

Afgørelsesdato

30/03/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040202-00036

Boringer i Aarhus Havn

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 6. februar 2020 fra Aarhus havn om tilladelse til etablering af geotekniske undersøgelser i forbindelse med uddybning af sejlrende og havnebassin i Aarhus Havn.

Til hørings- og orienteringsparter

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 6. februar 2020 fra Aarhus havn om tilladelse til etablering af geotekniske undersøgelser i forbindelse med uddybning af sejlrende og havnebassin i Aarhus Havn. Undersøgelserne er en del af forarbejderne til udvidelsen af Aarhus Havn. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen betragter derfor undersøgelsesboringerne som en del af det samlede projekt.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

 

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 5. marts 2020 til vvm@tbst.dk cc geag@tbst.dk med henvisning til journal nummer TS6040202-00036.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

 

Lov

LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

Gældende fra

01/04/2012

Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordentsreglementer for lystbådehavne

Bekendtgørelse

BEK nr. 450 af 08/05/2017

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

16/05/2017

Regulerer miljøvurdering (vvm) vedr. havne

Afgørelsesdato

20/03/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040203-00163

Etablering af nyt færgeleje i Rødbyhavn

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning med tilhørende bilag fra SCANDLINES DANMARK ApS om tilladelse til etablering af nyt færgeleje i Rødbyhavn.

Til hørings- og orienteringsparter

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 20. december 2019 fra SCANDLINES DANMARK ApS om tilladelse til etablering af nyt færgeleje i Rødby Havn.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

 

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel­sesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 3. marts 2019 til vvm@tbst.dk cc nave@tbst.dk med henvisning til journal nummer TS6040203-00163.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Lov

LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

Gældende fra

01/04/2012

Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordentsreglementer for lystbådehavne

Bekendtgørelse

BEK nr. 450 af 08/05/2017

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

16/05/2017

Regulerer miljøvurdering (vvm) vedr. havne

Afgørelsesdato

19/03/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040102-00019

Kalvebod Brygge skybrudstunnel

HOFOR og Frederiksberg Forsyning har den 29. maj 2018 ansøgt om etablering og drift af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel fra Sct. Jørgens Sø til Kalvebod Brygge 45 med udløb i Københavns Havn.
Projektet er af en sådan karakter, at det kræver, at miljøpåvirkninger belyses i en miljøkonsekvensrapport (VVM) før etablering og drift. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af bygherres rådgiver og undersøger blandt andet projektets påvirkning på omgivelserne ift. støj, vibrationer, jord, trafik, luft, overfladevand og vandkvalitet, grundvand og drikkevand, kulturarv, mennesker og sundhed, Landskab og visuelle forhold i anlægs- og driftsfasen. 

På baggrund af klimatilpasningsplanen har Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune sammen med deres respektive forsyningsselskaber HOFOR og Frederiksberg Forsyning i 2012 udarbejdet en skybrudsplan.

Skybrudssikringen af København og Frederiksberg vil bidrage mest til kommunernes ambition om at fremme byens blå og grønne struktur, hvis løsningerne opmagasinerer eller leder vand bort på terræn. Vandmængderne, der skal håndteres, er dog så store, at det ikke er muligt at transportere al skybrudsvand på overfladen i den tætteste del af Den indre bydel. Derfor skal vandet her udledes direkte til havnen via tunnelløsninger. Skybrudsplanen peger derfor på en løsning ved afledning på terræn, og med tunnelløsninger i de dele af byen, hvor det ikke er muligt med overfladeløsninger. Som konkretisering af skybrudsplanerne har Københavns og Frederiksberg kommuner belyst skybrudsinitiativer, der kan medvirke til at reducere skaderne i forbindelse med skybrudshændelser fremover.

Som en del af skybrudskonkretiseringen for de to kommuner skal HOFOR og Frederiksberg Forsyning etablere Kalvebod Brygge Skybrudstunnel - en skybrudsledning fra

Skt. Jørgens Sø til Kalvebod Brygge med udløb i Københavns Havn ved Kalvebod Brygge.

Myndighederne for dette VVM-projekt er Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Miljøkonsekvensrapporten er i offentlig høring i otte uger med frist for bemærkninger den 2. december 2019.

Høringssvar vedr. udløbsbygværket skal sendes senest den 2. december 2019 til vvm@tbst.dk cc geag@tbst.dk med henvisning til journal nr.: TS6040102-00019.

Høringssvar vedr. tunnelanlægget skal sendes til Københavns Kommune. 

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indholder blandt andet regulering af Københavns Havn

Afgørelsesdato

10/03/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040199-00053

5 Geotekniske boringer til nye stoppesteder til havnebus

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af fra GEO, om tilladelse til at foretage 5 geotekniske boringer i Københavns Havn i forbindelse med anlæg af nye stoppesteder til havnebussen.

Til høringsparter

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af fra GEO, om tilladelse til at foretage 5 geotekniske boringer i Københavns Havn i forbindelse med anlæg af nye stoppesteder til havnebussen.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

 

I forbindelse med projektering af 4 nye stoppesteder til havnebussen skal Geo udføre 5 geotekniske boringer. På vedhæftede tegning kan man se de 4 placeringer. Ved Islands Brygge planlægges 2 anløb, og der skal derfor udføres i alt 5 boringer.  

 

De geotekniske boringer udføres fra en jack-up flåde, hvorpå Geos borerig med tilhørende boreudstyr er placeret. Boringerne udføres med foringsrør, så materialet omkring boringen holdes på plads, imens der bores nedad. Boringen udføres med 8” foringsrør og fortsættes til 10 m i kalk (forventet slutdybde er max 15 m under havbunden). Fra kalken udtages intakte kerner, der efterfølgende skal anvendes til forsøg i Geos laboratorium. Opboret materiale hjemtages og køres til jorddeponi. Borehullerne i stedet med lukkes med sand/bentonit/cement.

 

Ansøger har oplyst, at Københavns Kommune har vurderet, at der ikke kræves tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens  27, stk. 2. 

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 24. januar 2020 til VVM@tbst.dk cc chbe@tbskt.dk med henvisning til journalnummer TS6040199-00053.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

 

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indholder blandt andet regulering af Københavns Havn

Bekendtgørelse

BEK nr. 450 af 08/05/2017

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

16/05/2017

Regulerer miljøvurdering (vvm) vedr. havne

Afgørelsesdato

06/03/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040202-00046

Frederikshavn Havneudvidelse

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 14. november 2018 fra Frederikshavn Havn om tilladelse til etablering af et nyt havne- og værftsområde.

Projektet indebærer et nyt havne- og værftsareal på ca. 47.000 m2, der etableres i eksisterende havnebassin ved opfyldning af havnebassin og nedrivning af eksisterende Nordre Mole, en lager- og værkstedsbygning på op til 5.000 m2 samt to flydedokke ved havne- og værftsområdet, der vil kunne modtage ca. 50 skibe årligt. Den største af de nye flydedokke bliver ca. 250 x 50 meter og får en højde på 15 meter. Den anden flydedok bliver ca. 180 x 37 meter og får en højde på 11 meter.


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.


Projektet er VVM-pligtigt, idet det nye havne- og værftsområde kan anløbes af fartøjer på over 1 350 tons, jf. bilag 1, pkt. 8., b) i bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne med senere ændringer.


Der er udfærdiget en miljøkonsekvensrapport for hele projektet. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af Rambøll på vegne af Orskov og Frederikshavn Havn i et samarbejde med Frederikshavn Kommune samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for de dele af projektet, der foregår på søterritoriet, mens Frederikshavn Kommunen er ansvarlig for de dele af projektet, der er placeret på land.


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hører høringsparter og offentligheden om bemærkninger til rapporten.


Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest den 30. oktober 2019 til vvm@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040202-00046. Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til projektet.                                                

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Lov

LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

Gældende fra

01/04/2012

Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordentsreglementer for lystbådehavne

Bekendtgørelse

BEK nr. 450 af 08/05/2017

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

16/05/2017

Regulerer miljøvurdering (vvm) vedr. havne