VVM-liste

Resultat: 3

  Høringsfrist

  Udløbet

  Miljøvurdering

  Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg

  Banedanmark har under detailprojekteringen af projektet om hastighedsopgraderingen Hobro-Aalborg koordineret med sporfornyelse på samme strækning foretaget en række projektændringer.

  Det er Banedanmarks vurdering, at disse projektændringer sammen med sporfornyelsesprojektet bliver screeningspligtige.

  Der er i 2012 udarbejdet en VVM-redegørelse for opgradering på strækningen mellem Hobro – Aalborg, hvilket bl.a. omfatter en hastighedsopgradering fra 120 km/t til 160 km/t. I 2015 er der udarbejdet en supplerende VVM-redegørelse for opgradering af hastigheden på strækningen op til 200 km/t. Supplerende VVM-redegørelse er afgrænset til alene at omhandle påvirkninger, som skyldes opgradering af hastigheden fra 160 km/t til 200 km/t.

  Hastighedsopgraderingen forventedes vedtaget ved en anlægslov. Dette skete imidlertid ikke, hvorfor Banedanmark har anmodet Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen om at træffe afgørelse om såvel projektændringer koordineret med sporfornyelse som administrativ tilladelse til projektet.

  Projektet om hastighedsopgraderingen af strækningen mellem Hobro-Aalborg er i dag slået sammen med Banedanmarks sporfornyelsesprojekt. Dette skyldes, at projekterne tidsmæssigt og geografisk falder sammen og sporfornyelsen er en forudsætning for hastighedsopgradering. Sporfornyelsesprojektet er ikke omfattet af VVM´erne fra henholdsvis 2012 og 2015. Herudover medfører sammenlægningen af de to projekter en række projektændringer til det samlede projekt, ligesom sammenlægningen medfører en kumulativ effekt, der heller ikke er behandlet i VVM´erne. Banedanmark har afdækket en række miljøforhold, der påvirkes af projektet som det ser ud i dag. Disse præsenteres i notat vedlagt høringen: ” Sporfornyelse og forberedelse til hastighedsopgradering Hobro – Aalborg, Status for projektets VVM-proces”.

  Forinden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver tilladelse til hastighedsopgraderingen træffer afgørelse i sagen skal styrelsen bed om eventuelle kommentarer inden 17. januar 2020 med henvisning til journal nr. TS50802-00037 til VVM@tbst.dk

  Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

  Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

  Den oprindelige VVM-redegørelse kan ses her https://www.bane.dk/da/Borger/Baneprojekter/Kommende-baneprojekter/Hastighedsopgradering-Hobro-_-Aalborg-_supplerende-VVM_

   

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 451 af 08/05/2017

  Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter

  Gældende fra

  16/05/2017

  Regulerer vvm-regler vedr. jernbane og veje

  Lov

  LOV nr. 658 af 08/06/2016

  Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

  Gældende fra

  10/06/2016

  Ændringslov til bl.a lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

  Lov

  LOV nr. 686 af 27/05/2015

  Jernbaneloven

  Gældende fra

  28/05/2015

  Regulerer jernbaner herunder ændringer af statslige jernbaneprojekter.

  Høringsfrist

  Udløbet

  Miljøvurdering

  Etablering af DSB værksted i Næstved

  DSB-værkstedet ved Næstved omfatter etablering af værkstedsbygning, lagerbygning og vaskehal. I tilknytning til værkstedsbygningen og vaskehallen ønskes bygninger med personalefaciliteter og administration.

  Der skal desuden udlægges arealer til parkering og sporarealer samt arealer for parkering – også kaldet opstilling - af togmateriel. Fordi sporene er elektrificerede, kan der være behov for at etablere en lokal transformerstation. Endelig etableres en bygning til hjulafdrejning, som er den proces, hvor et slidt metalhjul gøres rundt igen.

   

  Miljøstyrelsen har i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet en såkaldt afgrænsningsnotat (scopingrapport) for projektet (vedlagt).

   

  Afgrænsningsnotatet beskriver forventningerne til indholdet af miljøkonsekvensrapporten for værkstedet. Myndighedskompetencen for miljøvurderingen er delt mellem Miljøstyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor Miljøstyrelsen er myndighed for bygninger, værksted, vaskehal mm. og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for spor, køreledninger, broer og andre konstruktioner i tilknytning til banen. Miljøstyrelsen er myndighed for miljøvurderingsprocessen, jf. miljøvurderingsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 12, idet DSB er bygherre for projektet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er jf. § 38a i lov om ændring af lov om offentlige veje, jernbaneloven mv. (lov nr. 658 af 08/08/20163) miljøvurderingsmyndighed når
  Banedanmark skal etablere, udvide eller foretage ændringer i statslige jernbaneanlæg og dertil knyttede projekter.

   

  I henhold til Vej- og jernbanelovens § 38 f, stk. 2 skal Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen høre berørte myndigheder inden scopingudtalelsen meddeles bygherre.

   

  Evt. kommentarer bedes indsendt senest den 27. august 2019 til vvm@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS50801-00027.

  Lov

  LOV nr. 1520 af 27/12/2014

  Lov om offentlige veje m.v

  Gældende fra

  01/07/2015

  Regulerer offentlige veje herunder miljøvurderinger (vvm) af statslige vejprojekter

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 53 af 22/01/2018

  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) af statslige vej- og jernbaneprojekter

  Gældende fra

  01/02/2018

  Ændringsbekendtgørelse til regulering af vvm for vej og bane

  Høringsfrist

  Udløbet

  Miljøvurdering

  Anlæggelse af transformerstation ved HC Ørstedværket

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 28. januar 2019 modtaget vedhæftede ansøgning fra Banedanmark om etablering af transformerstation ved HCV Ørstedværket i København.

  Som følge af Elektrificeringsprogrammet er der på udvalgte steder langs de jernbanestrækninger, der allerede i dag er elektrificerede, behov for at etablere supplerende transformerstationer. Et af de steder, hvor der planlægges etableret supplerende transformerstation er ved HCV Ørstedværket i København.


  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige jernbaneprojekter, jf. kapitel 6a i jernbaneloven med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.


  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 38 d, i jernbaneloven med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.


  Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i bekendtgørelse nr. 451 af 8. maj 2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter, med senere ændringer.


  Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

  I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.


  Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 20. august 2019 til vvm@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS50802-00017.

  Lov

  LOV nr. 1520 af 27/12/2014

  Lov om offentlige veje m.v

  Gældende fra

  01/07/2015

  Regulerer offentlige veje herunder miljøvurderinger (vvm) af statslige vejprojekter

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 53 af 22/01/2018

  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) af statslige vej- og jernbaneprojekter

  Gældende fra

  01/02/2018

  Ændringsbekendtgørelse til regulering af vvm for vej og bane
Viser 3 af 3