VVM-liste

Resultat: 34

  Afgørelsesdato

  05/09/2019

  Miljøvurdering

  Journalnr. TS6040103-00048

  Jordbundsundersøgelser i forbindelse med etablering af Lynetteholmen i Københavns Havn

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 25. juni 2019 med bilag fra COWI A/S fra på vegne af By og Havn, om tilladelse til udførelse af geotekniske boringer forud for etablering af Lynetteholmen ud for Københavns Havn.

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for uddybning, opfyldning og etablering af faste anlæg indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.


  Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.


  Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 31. juli 2019 til VVM@tbst.dk under henvisning til journalnummer TS6040103-00048

  Lov

  LOV nr. 551 af 06/06/2007

  Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

  Gældende fra

  07/06/2007

  Indholder blandt andet regulering af Københavns Havn

  Afgørelsesdato

  02/08/2019

  Miljøvurdering

  Journalnr. TS6040103-00049

  Anlæggelse af forsøgsstation til skaldyrsproduktion på Kalvebod Brygge

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 26. juni 2019 om anlæggelse af en opgraderet udgave af den eksisterende "Forsøgsstation til skaldyrproduktion" under Bølgen ved Kalvebod Brygge.

  Det nuværende anlæg under vand erstattes med en ny flydende dyrknings- og formidlingsplatform.

   

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for uddybning, opfyldning og etablering af faste anlæg indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

   

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

   

  Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

   

  Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 30. juli 2019 til VVM@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040103-00049. 

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 450 af 08/05/2017

  Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

  Gældende fra

  16/05/2017

  Regulerer miljøvurdering (vvm) vedr. havne

  Afgørelsesdato

  18/06/2019

  Miljøvurdering

  Journalnr. TS6040103-00047

  Etablering af lette anlæg ved badezone ved Kalvebod Bølge

  Trafik-, og Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 8. maj 2019 med bilag fra Københavns Kommune, om tilladelse til etablering af etablering af en kanal badezone ved Bølgen på Kalvebod Brygge.
  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for uddybning, opfyldning og etablering af faste anlæg indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.
   
  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.
   
  Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.
   
  Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 12. juni 2019 til info@tbst.dk under henvisning til journalnummer TS6040103-00047.
   

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 450 af 08/05/2017

  Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

  Gældende fra

  16/05/2017

  Regulerer miljøvurdering (vvm) vedr. havne

  Afgørelsesdato

  13/06/2019

  Miljøvurdering

  Journalnr. TS6040203-00144

  Uddybning af Skagen Havn

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 8. maj 2019 fra Skagen Havn om tilladelse til uddybning af havnen.

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012. 


  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.


  Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.


  Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering. 


  Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 10. juni 2019 til info@tbst.dk med henvisning til journal nummer TS6040203-00144.

  Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 450 af 08/05/2017

  Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

  Gældende fra

  16/05/2017

  Regulerer miljøvurdering (vvm) vedr. havne

  Afgørelsesdato

  27/05/2019

  Miljøvurdering

  Journalnr. TS6040103-00046

  Etablering af træbrygge med anlægsmuligheder af Kajak- og kanobro ved Teglholm i Københavns Havn

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af træbrygge med kajak- og kanoadgang ved Teglholmen.

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

  Vedlagt tegningsmateriale vedr. etableringen af Træbrygge mellem byggefelt S & R Teglholmen.

  Lov

  LOV nr. 551 af 06/06/2007

  Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

  Gældende fra

  07/06/2007

  Indholder blandt andet regulering af Københavns Havn

  Afgørelsesdato

  03/05/2019

  Miljøvurdering

  Journalnr. TS6040103-00045

  Etablering af badestrand ved Valbyparken

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 31. marts 2019 modtaget ansøgning fra Københavns Kommune om endelig tilladelse til etablering af en badestrand i forbindelse med Valbyparken.
  Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen er myndighed for uddybning, opfyldning og etablering af faste anlæg indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.
   
  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.
   
  Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

  Lov

  LOV nr. 551 af 06/06/2007

  Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

  Gældende fra

  07/06/2007

  Indholder blandt andet regulering af Københavns Havn

  Afgørelsesdato

  30/04/2019

  Miljøvurdering

  Journalnr. TS6040103-00042

  Etablering af kanaler i forbindelse med boligprojekt på Sluseholmen i Københavns Havn

  Trafik-, og Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 29. januar 2019 om tilladelse til etablering af kanaler i forbindelse med boligprojekt på Sluseholmen i Københavns Havn.
  Det drejer sig om etablering af en kanal på i alt ca. 300 meter i forbindelse med et boligprojekt ved Sluseholmen. På baggrund af Københavns Kommunes lokalplan for området, skal der etableres en kanalby, hvor området inddeles i boligfelter, som senere bliver til øer. Etablering af kanaler sker ved afgravning indenfor nyetablerede spunsvægge. Kanalerne forudsættes udgravet efter at byggeriet er færdiggjort på de omkringliggende øer, således vil området med de kommende kanaler fungere som køreveje under opførelsen af bygninger. Forbindelsen til søterritoriet vil derfor først ske efter byggeriet er færdigt og kanalerne er udgravet.

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for uddybning, opfyldning og etablering af faste anlæg indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

  Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

  Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 11. marts 2019 til 
  info@tbst.dk under henvisning til journalnummer TS6040103-00042.

  Lov

  LOV nr. 551 af 06/06/2007

  Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

  Gældende fra

  07/06/2007

  Indholder blandt andet regulering af Københavns Havn

  Afgørelsesdato

  23/04/2019

  Miljøvurdering

  Journalnr. TS6040203-00136

  Etablering af sandfangermole i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 11. februar 2019 fra Hanstholm om tilladelse til etablering af sandfangermole i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn.

  Havnen skal udføre sandfangermolen af hensyn til at begrænse det årlige antal oprensninger af sejlrenden.

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

  Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel­sesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.

  Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

  Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 14. marts til info@tbst.dk med henvisning til journal nummer TS6040203-00136.

  Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 450 af 08/05/2017

  Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

  Gældende fra

  16/05/2017

  Regulerer miljøvurdering (vvm) vedr. havne

  Afgørelsesdato

  09/04/2019

  Miljøvurdering

  Journalnr. TS6040203-00138

  Nyt landanlæg ved Hanstholm Havn

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 14. februar 2019 fra Hanstholm Havn om tilladelse til etablering af nyt landanlæg, som kan indrettes til beddingsanlæg.

  Vedhæftede ansøgning vil blive screenet som et selvstændigt projekt, og dermed ikke som en ændring til eksisterende VVM-tilladelse for udvidelse af Hanstholm Havn, som angivet i ansøgningen.


  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.


  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.


  Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel­sesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.


  Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.


  Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 29. marts 2019 til info@tbst.dk med henvisning til journal nummer TS6040203-00138.

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 450 af 08/05/2017

  Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

  Gældende fra

  16/05/2017

  Regulerer miljøvurdering (vvm) vedr. havne