Støtteordning til lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber i anledning af COVID-19-udbruddet

Sidst opdateret 25/11/2021
Støtten gives for lønudgifter til personale, der er kritisk for at opretholde selskabets driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC).
  • Puljens størrelse
    26,7 mio. kr. i perioden 1. juni til 30. september 2021.
  • Ansøgerkreds
    Luftfartsselskaber, der er indehaver af et dansk AOC, og som udfører passagertransport.

Hvem kan søge?

Sidst opdateret 25/11/2021
Luftfartsselskaber der er indehaver af et dansk AOC og som udfører passagertransport.

Luftfartsselskaber, der pr. 1. oktober 2020 var indehaver af et dansk AOC, og som udfører passagertransport, uanset om passagertransporten er helt eller delvist indstillet eller endnu ikke påbegyndt som følge af COVID-19-udbruddet, kan søge om støtte for lønudgifter til personale, der er kritisk for opretholdelse af selskabets driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC).

 

Kun virksomheder, der ikke var kriseramte den 31. december 2019, kan få støtte. Dog kan mikrovirksomheder og små virksomheder være undtaget denne regel.

Læs mere i regelgrundlaget for ordningen, som du bl.a. finder under ”Baggrund og lovgrundlag” i menuen til venstre.

Hvor meget støtte kan jeg søge?

Sidst opdateret 25/11/2021

Et luftfartsselskab kan få refunderet 100 pct. af lønudgifterne til kritisk personale som defineret i bekendtgørelse 1703 af 19/08/2021 § 3, nr. 4, som er nødvendigt for at opretholde selskabernes driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC) for perioden 1. juni 2021 til 30. september 2021.

 

Hvis en person også bestrider andre jobfunktioner, end de kritiske jobfunktioner, kan der kun udbetales støtte svarende til den andel af arbejdstiden, der anvendes på de kritiske jobfunktioner.


En virksomhed kan maksimalt modtage 1.800.000 EUR i støtte efter afsnit 3.1 i ”Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende COVID-19-udbrud” med senere ændringer. Denne støtteordning hører under disse rammebestemmelser, hvorfor en virksomhed maksimalt kan modtage 1.800.000 EUR efter denne ordning, ligesom støttebeløbet reduceres tilsvarende, hvis virksomheden modtager, eller har modtaget, anden støtte under disse rammebestemmelser.

Hvordan søger jeg om støtte?

Sidst opdateret 25/11/2021
For at få støtte skal luftfartsselskabet sende en samlet ansøgning for hele perioden til Trafikstyrelsen. Ansøgningsfristen er den 15. september 2021.

Trafikstyrelsen kan anmode ansøger om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.


Nedenfor finder du ansøgningsmaterialet til støtteordningen. Underskrevne ansøgningsskemaer skal scannes og sendes elektronisk til Trafikstyrelsen. Derudover skal der indsendes lønsedler for juni, juli, august, september 2021. Ansøgning om støtte for september måned 2021 skal baseres på de forventede lønudgifter for måneden. De faktiske lønsedler for september skal efterfølgende og senest den 31. oktober 2021 indsendes til styrelsen.

 

Ansøgningen sendes pr. mail til nedenstående adresser med følgende i emnefeltet: ”[Selskabsnavn] – Ansøgning Luftfartspakken, pulje til kritisk personale”.

Ansøgning

Vejledning om støtteordning til lønudgifter i luftfartsselskaber

Støtten gives for lønudgifter til personale, der er kritisk for at opretholde selskabets driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC).

Hvornår udbetales min støtte?

Sidst opdateret 25/11/2021

Trafikstyrelsen udbetaler støtte til ansøger indenfor 15 arbejdsdage efter ansøgningsfristens udløb. 

Støtten udbetales til den konto, der er tilknyttet ansøgers CVR-nummer. 

 

Baggrund og lovgrundlag

Sidst opdateret 25/11/2021
Støtten ydes på baggrund af reglerne i bekendtgørelse 1703 af 19/08/2021 om støtteordning til kritisk personale i luftfartsselskaber i anledning af COVID-19-udbruddet.
Støtteordningens formål er at støtte danske luftfartsselskaber, der udfører passagertransport, ved at bidrage til selskabernes lønudgifter til personale, der er kritisk for at opretholde selskabernes driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC). 


Støtteordningen er en del af den pakke, som der blev indgået en politisk aftale om mellem regeringen og et bredt flertal i Folketinget den 4. juni 2021. Aftalepartierne blev enige om at genindføre AOC-støtteordningen fra foråret 2021 med en samlet økonomisk ramme på 26,7 mio. kr. Ordningen har virkning fra den 1. september 2021. Ordningen afvikles, når de generelle kompensationsordninger afvikles eller når midlerne er disponeret.
 

Bekendtgørelse

BEK nr. 1703 af 19/08/2021

Bekendtgørelse om støtteordning nr. 3 til lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber i anledning af COVID-19-udbruddet

Gældende fra

01/09/2021

Støtten gives for lønudgifter til personale, der er kritisk for at opretholde selskabets driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC).

Midlertidig bestemmelse

Meddelelse fra kommissionen

Gældende fra

19/03/2021

Midlertidige rammebestemmelser for foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværedne COVID-19-udbrud.