Data vedrørende bustrafik

Sidst opdateret 18/03/2022
Trafikstyrelsen indsamler data om bustrafik, herunder også flex- og handicapkørsel.

Trafikselskabsdata

Sidst opdateret 18/03/2022

Trafikselskabernes data indsamles med baggrund i Bekendtgørelse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlig servicetrafik, nr. 1007 af 9. oktober 2006. På baggrund af de indberettede data udarbejder Trafikstyrelsen årligt en række rapporter om bl.a. følgende forhold:

 

  • Offentlig bustrafik ekskl. handicapkørsel
  • Forventet udbud af buskørsel
  • Busentreprenørforhold
  • Handicapkørsel
  • Flextrafik

Offentlig bustrafik

Sidst opdateret 18/03/2022
Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen.

De indberettede data vedrører kun driften af offentlig buskørsel og er eksklusiv trafikselskabernes drift af individuel handicapkørsel. (Disse indberettes særskilt).

 

Dette betyder, at der vil forekomme afvigelser mellem de af Trafikstyrelsen offentliggjorte nøgletal for offentlig buskørsel og de enkelte trafikselskabers regnskabsresultat. Afvigelserne forekommer, fordi trafikselskabernes regnskaber inkluderer både handicapkørsel og privatbanetrafik.

 

Herunder ses de nyeste rapporter på området. Tidligere rapporter kan findes under "Publikationer" nederst på siden.

Rapport

Offentlig buskørsel budget 2022

Rapport om trafikselskabernes offentlige buskørsel ekskl. handicapkørsel for budgetåret 2022.

Rapport

Offentlig buskørsel regnskab 2020

Rapport om trafikselskabernes offentlige buskørsel ekskl. handicapkørsel for regnskabsåret 2020.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1007 af 09/10/2006 

Bekendtgørelse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlig servicetrafik

Gældende fra

01/01/2007

Angår regulering vedr. indberetning af data til statistik vedr. buskørsel, privatbanekørsel, handikapkørsel mv.

Forventede udbud for buskørsel

Sidst opdateret 11/02/2022
På baggrund af trafikselskabernes indberetninger har styrelsen udarbejdet en oversigt over trafikselskabernes forventede udbud.

Opgørelserne er baseret på trafikselskabernes forventninger og er ikke bindende for trafikselskaberne.

 

Trafikselskaberne har tidligere år indberettet data A-, B- og C-kontrakter, men da kun få af trafikselskaberne benytter denne opdeling, har Trafikstyrelsen i samarbejde med trafikselskaberne valgt ikke længere at opdele statistikken i disse kontrakttyper. I stedet angives en beskrivelse af hvilke områder og transporttyper der udbydes.

 

Herunder ses de nyeste rapporter på området. Tidligere rapporter kan findes under "Publikationer" nederst på siden.

Rapport

Forventede udbud af offentlig buskørsel 2022-2032

Rapport om trafikselskabernes forventede udbud af offentlig buskørsel i perioden 2022-2032.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1007 af 09/10/2006 

Bekendtgørelse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlig servicetrafik

Gældende fra

01/01/2007

Angår regulering vedr. indberetning af data til statistik vedr. buskørsel, privatbanekørsel, handikapkørsel mv.

Statistik for busentreprenører

Sidst opdateret 03/02/2022
Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen for entreprenørforhold for offentlig buskørsel inkl. telebusvirksomhed og lign., men ekskl. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede.

Entreprenørforhold opgøres på baggrund af indgåede kontrakter.

 

Antallet af busser angives som de busser, der indgår i kontraktkørslen ved begyndelsen af indberetningsåret. Reservebusser indgår ikke i opgørelsen.

 

Køreplantimer angives som de timer, den enkelte entreprenør forventes at have kontrakt på med trafikselskabet, også kørsel udenfor trafikselskabets eget geografiske område.

 

Kontraktsum angives som den forventede betaling.

 

Herunder ses de nyeste rapporter på området. Tidligere rapporter kan findes under "Publikationer" nederst på siden.

Rapport

Entreprenørforhold for offentlig buskørsel 2021-2022

Rapport om trafikselskabernes entreprenørforhold for offentlig buskørsel i perioden 2021-2022.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1007 af 09/10/2006 

Bekendtgørelse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlig servicetrafik

Gældende fra

01/01/2007

Angår regulering vedr. indberetning af data til statistik vedr. buskørsel, privatbanekørsel, handikapkørsel mv.

Statistik om handicapkørsel

Sidst opdateret 11/02/2022
Trafikselskaberne indberetter årligt data vedrørende handicapkørsel til Trafikstyrelsen.

Den individuelle handicapkørsel udføres af Trafikselskaberne, som jf. Lov om Trafikselskaber, § 11, skal etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede på 18 år og derover og for blinde og stærkt svagsynede på 18 år og derover.


Herunder ses de nyeste rapporter på området.

Tidligere rapporter kan findes under "Publikationer" nederst på siden.


Rapport

Handicapkørsel regnskab 2020

Rapport om trafikselskabernes handicapkørsel for regnskabsåret 2020.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1007 af 09/10/2006 

Bekendtgørelse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlig servicetrafik

Gældende fra

01/01/2007

Angår regulering vedr. indberetning af data til statistik vedr. buskørsel, privatbanekørsel, handikapkørsel mv.

Flextrafik

Sidst opdateret 11/02/2022
Trafikselskaberne i Danmark indberetter årligt data vedrørende trafikselskabernes Flextrafik til Trafikstyrelsen.

De indberettede data vedrører trafikselskabernes brug af forskellige typer af Flextrafik såsom åben flextrafik, handicapkørsel, kommunalt visiteret kørsel og patientbefordring.

 

Kørslen omfatter trafikselskaberne FynBus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik. Således udestår data for BAT og ø-kommunerne Fanø, Samsø og Ærø.

 

De indberettede data om handicapkørsel i flextrafikken er ekskl. medrejsende/ledsagere, ligesom bruttoomkostninger er ekskl. administrations- og driftsomkostninger. Disse er derimod inkluderet i Trafikstyrelsens rapporter om trafikselskabernes handicapkørsel, hvorfor der kan forekomme afvigelser imellem rapporterne. 

Rapport

Flextrafik 2015-2020

Rapport om trafikselskabernes brug af Flextrafik i perioden 2015-2020.