Løbende tilskudsordninger

Sidst opdateret 17/12/2021
Trafikstyrelsen administrerer en række kompensationsordninger, der alle har til formål at nedsætte taksterne i den kollektive trafik

COVID-19 kompensation til trafikselskaberne

Sidst opdateret 17/12/2021
Trafikselskaber kan modtage kompensation for merudgifter og mindreindtægter grundet COVID-19 i 2020 og 2021.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik 17. juni 2020 Aftale om håndtering af de regionale trafikselskabers økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19. Som følge heraf påtager staten sig at kompensere nettomerudgifter og nettomindreindtægter, som de regionale trafikselskaber pådrager sig i 2020 og 2021 som følge af COVID-19. Disse omfatter følgende:

 

Mindreindtægter fra billetter og kontrolafgifter for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for hhv. 2020 og 2021. 
Merudgifter til indsættelse af ekstrakapacitet for at sikre afstand mellem passagererne, under forudsætning af, at der er gældende statslige opfordringer om indsættelse heraf som følge af COVID-19. 
Merudgifter til eventuelle værnemidler samt rengøring af busser, flexbiler, salgssteder, kundefaciliteter og chaufførlokaler, der følger direkte af COVID-19. 
Merudgifter til flextrafik, som følger direkte af COVID-19, fx solo-kørsel. 
Trafikselskabernes merudgifter forbundet med kommunikation vedr. COVID-19 hensigtsmæssig adfærd 
Merudgifter forbundet med såkaldt ”crowd control” ved stoppesteder og knudepunkter, som følger direkte af COVID-19. 
Modgående mindreudgifter ved reduceret drift for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for hhv. 2020 og 2021. 

 

Aftalen udmøntes løbende ved aktstykker, hvorefter trafikselskaberne fremsender faktura til Trafikstyrelsen.

 

Trafikstyrelsen har udstedt nedenstående regnskabs- og revisionsinstruks samt regnskabsmodel og revisorerklæring for 2021.

 
Vejledning

Regnskabsinstruks COVID-19 kompensation

Regnskabsinstruksen er en vejledning til trafikselskaberne ved udarbejdelse af Opgørelse af konsekvenser ved COVID-19, omfattende nettomerudgifter og nettomindreindtægter i 2021.

Vejledning

Revisionsinstruks COVID-19 kompensation

Revisionsinstruksen er en vejledning til revisor for hvilke arbejder revisor som minimum skal udføre ved undersøgelsen af Opgørelse af konsekvenser ved COVID-19, omfattende nettomerudgifter og nettomindreindtægter i 2021.

Vejledning

Regnskabsmodel COVID-19 kompensation

Regnskabsmodellen skal benyttes til opstilling af Opgørelse af konsekvenser ved COVID-19, omfattende nettomerudgifter og nettomindreindtægter i 2021.

Vejledning

Revisorerklæring COVID-19 kompensation

Revisorerklæringen skal benyttes af den uafhængige revisor når denne undersøger trafikselskabets Opgørelse af konsekvenser ved COVID-19 omfattende nettomerudgifter og nettomindreindtægter i 2021.

Gratis færgetransport for øboere

Sidst opdateret 07/09/2021
Siden 1. januar 2001 har beboere med folkeregisteradresse på 26 småøer haft mulighed for gratis transport med færgen, inkl. cykel eller invalidebil.
Dette følger af Aftale med den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten af juni 1998. Trafikstyrelsen administrerer tilskuddet, der dækker indtægtstabet i forbindelse med den gratis færgetransport for øboere. Tilskuddet udbetales kvartalsvist til kommunerne.

Nedsat takst for cykelmedtagning

Sidst opdateret 07/09/2021
I december 1999 afsatte den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning i toget.
Ordningen trådte i kraft den 28. maj 2000. Trafikstyrelsen administrerer tilskuddet, der udbetales årligt til regionerne.

Tilskud til fjernbusoperatører

Sidst opdateret 11/05/2022
Kontrakt om offentlig tjeneste.

Fjernbusoperatører, som har mindst én daglig afgang, har mulighed for at indgå kontrakt med Trafikstyrelsen om tilskud til at yde nærmere fastsatte rabatter til børn, studerende og pensionister.

 

Formålet med ordningen er at understøtte mobilitet og god tilgængelighed til de nævnte befolkningsgrupper og derved styrke den kollektive transport.

 

Kravene fremgår af ”Standardkontrakt”, som findes nedenfor.

 

Operatøren skal ved årets afslutning aflægge et særligt regnskab med henblik på at sikre, at operatøren ikke er blevet overkompenseret, idet en eventuel overkompensation vil skulle tilbagebetales.

 

Operatøren skal ift. til det særlige regnskab anvende:

 

  • Instruks for revision særligt regnskab
  • Regnskabsinstruks for særligt regnskab
  • Regnskabsmodel særligt regnskab

Passagertal

I 2021 var der knap 900.000 passagerer med fjernbusserne, mens der i 2020 var 1,1 mio. og 2019 var 2,1 mio. passagerer.

Tilladelse til at køre fjernbus

Tilladelse til at køre fjernbus udstedes af Færdselsstyrelsen.

 

Bekendtgørelse

BEK nr. 1762 af 22/12/2018

Bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i yderområder

Gældende fra

01/01/2019

Udmønter regler for statens tilskud til rabatter til særlige passagergrupper i fjernbustrafikken
Aftale

Fjernbus Standardkontrakt

Kontrakt om offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper

Aftale

Fjernbus Regnskabsinstruks

Der er mulighed for, at fjernbusoperatører kan indgå kontrakt med Trafikstyrelsen om at udføre såkaldt ”offentlig tjeneste i yderområderne vedrørende bestemte kundegrupper”.

Aftale

Fjernbus Revisionsinstruks

Instruks for revision af særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken.

Regnskabsmodel for fjernbusoperatører

Takstkompensation for børnealdersgrænse og gratisgrænse

Sidst opdateret 07/09/2021
Staten har siden efteråret 1997 udbetalt kompensation til lokale og regionale trafikansvarlige myndigheder for deres indtægtstab ved udvidelse af børnealdersgrænsen fra 12 år frem til 15 år.

Børnealdersgrænsen blev i 1998 udvidet, så den nu går op til det tidspunkt, hvor barnet fylder 16 år. I 1999 blev aldersgrænsen for, hvornår børn kan rejse gratis i den kollektive trafik endvidere sat op til det tidspunkt, barnet fyldte 10 år. Ordningen blev i forbindelse med finansloven for 2001 udvidet fra 10 år, og frem til barnet fylder 12 år.

 

Trafikstyrelsen administrerer tilskuddet, der udbetales kvartalsvist til trafikselskaberne. Tilskuddet fordeles og udbetales på baggrund af en skriftlig aftale med trafikselskaberne. For at modtage tilskuddet skal de enkelte trafikselskaber hvert år erklære, at de fortsat opretholder den fastsatte aldersgrænse.