Godkendelse af uddannelse og personale

Sidst opdateret 06/05/2020
Personer, der varetager funktioner med betydning for jernbanesikkerheden (sikkerhedsklassificeret personale) skal uddannes. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender de uddannelser som sikkerhedsklassificeret personale, skal gennemføre.

Uddannelsescentre

Sidst opdateret 07/10/2019
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender uddannelsescentre og virksomheder til uddannelse af lokomotivførere.

Godkendte jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere og eksterne udbydere af uddannelse skal have en særlig tilladelse til at uddanne lokomotivførere. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder godkendelser til uddannelse af lokomotivførere og fører tilsyn hermed.

 

De jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, som udelukkende uddanner egne lokomotivførere, kan vælge at udvide deres sikkerhedscertifikat/sikkerhedsgodkendelse med uddannelsesaktiviteterne. Uanset om man vælger den ene eller anden model, er det de samme uddannelseskompetencer, som skal dokumenteres overfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Bekendtgørelse nr. 1213 af 20. november 2017 om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet trådte i kraft den 1. januar 2018.

 

Kontakt

Ansøgning

Ansøgningsskema til godkendelse som uddannelsescenter for lokomotivfører

Ansøgningsskema til godkendelse som uddannelsescenter for lokomotivfører.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1213

Bekendtgørelse om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet

Gældende fra

10/11/2017

Bekendtgørelse om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet
Oversigt

Register over godkendte uddannelsescentre

Register over godkendte uddannelsescentre samt virksomheder, der er godkendt til at uddanne egne lokomotivførere.

Uddannelse af lokomotivførere

Sidst opdateret 07/10/2019
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender den uddannelse som lokomotivførere på jernbaneområdet skal gennemføre.

Certifikat og licens til lokomotivførere

En lokomotivfører skal have både lokomotivførerlicens og lokomotivførercertifikat for at køre tog. Lokomotivføreren skal bære begge dele på sig, når han/hun udfører sit arbejde.

 

Lokomotivførerlicensen er gyldig i 10 år og udstedes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, forudsat at lokomotivføreren opfylder de relevante helbredskrav, er blevet vandelsvurderet og har gennemgået den relevante uddannelse. Lokomotivførerlicensen er samtidig dokumentation for, at lokomotivføreren har den grundlæggende kompetence til at fremføre tog.

 

Jernbanevirksomheden/Infrastrukturforvalteren udsteder lokomotivførercertifikatet som et bevis for, at lokomotivføreren har ret til at køre med bestemte materieltyper (litra) og på bestemt infrastruktur (strækninger).

 

Optagelse og uddannelsen til lokomotivfører

For at starte på uddannelsen som lokomotivfører, skal man først søge job som lokomotivfører i en dansk jernbanevirksomhed eller infrastrukturforvalter.

 

Der findes ikke et specielt ansøgningsskema hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til dette brug, eller et samlet sted hvor stillingerne slås op. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anbefaler at du henvender dig til jernbanevirksomhederne eller infrastrukturforvalterne, enten direkte eller via virksomhedernes hjemmeside.

 

Vandelsvurdering

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udfører en såkaldt vandelsvurdering af personer, som ønsker at blive lokomotivførere. Derfor skal man give Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen lov til at indhente de relevante oplysninger fra det centrale kriminalregister. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen får udelukkende udleveret oplysninger om lovovertrædelser, der kan være relevante for sikkerheden i det fremtidige job. I praksis drejer det sig om information om overtrædelser af:

 

  • Færdselsloven
  • Lov om euforiserende stoffer
  • Straffelovens §§ 78 og 79.

 

Kontakt

Oversigt

Register over instruktører i færdsels- og materielsikkerhed på jernbaneområdet

Oversigtsregister over fag- og kørelærere samt censorer i færdsels- og materielsikkerhed på jernbaneområdet

Relevant lovgivning

Bekendtgørelse

BEK nr. 1212

Bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere

Gældende fra

20/11/2017

Bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere

Forordning

(EU) 2019/554 af 5. april 2019

Kommissionens forordning (EU) 2019/554 af 5. april 2019

Gældende fra

01/04/2019

Forordning af 5. april 2019 om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet

Forordning

36/2010

Forordning nr 36/2010

Gældende fra

03/12/2009

Forordning om EF-modeller for lokomotivførerlicens, supplerende certifikater, bekræftede genparter af supplerende certifikater og ansøgningsformular til lokomotivførerlicens.
Oversigt
Resumé Forordning nr. 36/2010 om EF-modeller for lokomotivførerlicens og supplerende certifikater

Forordningen fastsætter krav til udseendet til EU-licens og EU-certifikat mv. til lokomotivførere.

Lov

36/2010

Berigtigelse af forordning nr. 36/2010

Gældende fra

26/06/2010

Berigtigelse til forordning om EF-modeller for lokomotivførerlicens, supplerende certifikater, bekræftede genparter af supplerende certifikater og ansøgningsformular til lokomotivførerlicens.

Lov

36/2010

Berigtigelse nr. 2 af forordning nr 36/2010

Gældende fra

04/11/2010

Berigtigelse nr. 2 til forordning om EF-modeller for lokomotivførerlicens, supplerende certifikater, bekræftede genparter af supplerende certifikater og ansøgningsformular til lokomotivførerlicens.

Direktiv

2016/882

Direktiv 2016/882

Gældende fra

28/06/2006

Kommissionens beslutning af 28. juli 2006
om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet »rullende materiel — godsvogne« i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog

Ansøgning om lokomotivførerlicens

Sidst opdateret 07/10/2019
Her på siden finder du information om, hvordan der kan ansøges om lokomotivførerlicens.

Ansøgning om lokomotivførerlicens behandles af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. For at sikre en smidig og hurtig sagsgang, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ansøgningsskema og tilhørende formularer anvendes. Desuden skal ansøger sikre, at dokumentationen er fyldestgørende og korrekt.

 

Da ansøgninger om lokomotivførerlicens som regel indsendes af lokomotivførerens virksomhed, afspejles dette i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ansøgningsprocedure.

 

I denne vejledning beskrives ansøgningsforløbet og den nødvendige dokumentation i forbindelse med udstedelse af lokomotivførerlicens. Ansøgningsskema, skabelon for uddannelsesbevis, og samtykkeerklæring kan hentes nedenfor.

 

Ønsker man som privatperson at ansøge om lokomotivførerlicens, kontakt da venligst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på helbred@tbst.dk

 

Ansøgning

Ansøgning om lokomotivførerlicens

Ansøgningsskema om lokomotivførerlicens
Ansøgning

Skabelon for uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis skabelon til lokomotivførerlicens
Erklæring

Samtykkeerklæring om vandelsvurdering

Samtykkeerklæring om vandelsvurdering før udstedelse af lokomotivførerlicens

Praktikplads og betalingsordning

Sidst opdateret 07/10/2019
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer en praktikplads- og betalingsordning i forbindelse med uddannelse af lokomotivførere.

Ordningen skal sikre, at alle jernbanevirksomheder, der udfører offentlig service trafik på det danske jernbanenet, får adgang til at uddanne lokomotivførere, og at virksomhederne bidrager forholdsmæssigt til finansieringen af uddannelsen.

 

Praktikpladsordningen

Jernbanevirksomheder, der er godkendt i henhold til jernbaneloven, skal koordinere en praktikpladsordning med hinanden.

Formålet med praktikpladsordningen er at sikre, at det nødvendige antal praktikpladser er til stede, og at alle jernbanevirksomheder har adgang til disse pladser. For at sikre dette skal jernbanevirksomheder en gang om året give besked til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om virksomhedens behov for praktikpladser i det følgende år.

 

Betalingsordningen

En gang om året opkræver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indbetalinger til ordningen og udbetaler refusion for uddannelse af lokomotivførere.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen beregner den enkelte jernbanevirksomheds bidrag til finansieringen af det samlede uddannelsesbehov på baggrund af virksomhedens andel af lokomotivførere. Jernbanevirksomhederne får refusion på baggrund af antallet af afsluttede elever det pågældende år i den enkelte jernbanevirksomhed. Tilbyder jernbanevirksomheden ikke de færdiguddannede elever ansættelse i mindst 1 år, skal halvdelen af refusionen for de elever, der ikke tilbydes ansættelse, tilbagebetales.

 

Hvis du har spørgsmål mv. kan du sende en e-mail til styrelsen på nedenstående mailadresse.

Kontakt

Bekendtgørelse

BEK nr. 706

Bekendtgørelse om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere

Gældende fra

26/06/2009

Bekendtgørelse om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere
Vejledning
Vejledning til bekendtgørelse nr. 706 om praktikplads - og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere

Vejledningen handler om lokomotivføreruddannelsen, som blev etableret i 2005.

Uddannelse af andre sikkerhedsklassificerede funktioner

Sidst opdateret 28/07/2020
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender uddannelser med sikkerhedsmæssigt indhold

Personer, der udfører opgaver med et sikkerhedsmæssigt indhold, skal besidde relevante faglige kompetencer samt være helbredsgodkendt.

Opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold kan blandt andet være:

 

  • Klargøring af tog, herunder deltagelse i rangering
  • Sikkerhedsopgaver i tog
  • Ansvar for arbejde i og ved sporspærringer, herunder opsyn med andre, der arbejder i og ved spor
  • Deltage i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen

 

Jernbanevirksomheden/infrastrukturforvalteren skal indsende nye eller ændrede uddannelser til sikkerhedsklassificerede funktioner nævnt i Bekendtgørelse 1359, til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for godkendelse.

 

Uddannelserne skal indeholde en beskrivelse af uddannelsens indhold, forløb, prøveform samt den krævede taksonomi for de enkelte emner.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1359

Bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav til visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet

Gældende fra

22/11/2016

Bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav til visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet