Havneklagenævnet

Sidst opdateret 08/11/2021
Trafikstyrelsen modtager og videresender klager over tildeling af anløbsplads i havne til nævnets formand.

Alle danske havne har ifølge Havneloven (kap. 3) modtagepligt for skibe. Det er havnens bestyrelse, som tildeler anløbspladser (lejer), i det omfang pladsforholdene og sikringshensyn tillader det. Hvis du har ansøgt havnebestyrelsen om en plads, og du er uenig i deres afgørelse, har du mulighed for at klage over afgørelsen til Havneklagenævnet ved at rette skriftlig henvendelse til Trafikstyrelsen.

 

Trafikstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for havneklagenævnet, hvilket betyder, at vi modtager din klage og sørger for, at den videre sendes til nævnets formand. Herefter fastsættes en dato for møde i havneklagenævnet. Havneklagenævnet er nedsat af Transportministeriet og behandler klager over tildeling af anløbsplads i havne, som har modtagepligt. 

 

Nævnet består af fem medlemmer, der beskikkes af transportministeren. Formanden skal have juridisk kandidateksamen. De fire andre medlemmer skal repræsentere henholdsvis havneteknisk, søfartsmæssig, rederimæssig og fiskerimæssig ekspertise. Der beskikkes suppleanter for formanden og de øvrige medlemmer.

Indgivelse af klage

En klage over tildeling af anløbsplads i havne sendes til Trafikstyrelsen på mailadressen nedenfor.

 

Nævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kontakt

Lov

LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

Gældende fra

01/04/2012

Loven gælder for havne, der anvendes til erhvervsmæssig ekspedition af gods, køretøjer, personer og landinger af fisk.