Organisation

Sidst opdateret 23/02/2022
Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet med cirka 370 medarbejdere.

Om organisationen

Sidst opdateret 06/05/2022
Trafikstyrelsen har en bred opgaveportefølje, der er placeret mellem det politiske niveau og branchens virksomheder.

Trafikstyrelsen består af en direktion og to afdelinger med underliggende kontorer. Hertil Bornholms Lufthavn, Taksationssekretariatet og Minksekretariatet. I nedenstående organisationsdiagram kan du se, hvordan styrelsen er organiseret.

 

Klik på diagrammet for at åbne diagrammet som Pdf-fil.

Styrelsens afdelinger

Sidst opdateret 15/02/2022
Trafikstyrelsen er organiseret i to afdelinger med en række underliggende kontorer samt stabsfunktioner. Hver afdeling har en bred og forskelligartet opgaveportefølje, som du kan læse mere om nedenfor.

Styrelsens afdelinger og stabsfunktioner

Afdeling for Luftfart består af fire kontorer, som varetager opgaver inden for:

 • regulering-, godkendelses- og tilsynsopgaver inden for luftfartens infrastruktur
 • regulering-, godkendelses- og tilsynsopgaver af luftfartsselskaber og luftfartsoperationer
 • regulering-, godkendelses- og tilsynsopgaver i forhold til værksteder, luftdygtighed, luftfartøjer og droner
 • regulering og tilsyn af flyvepladser, heliports og luftfartshindringer
 • helbredsgodkendelser af piloter og flyveledere
 • arbejdsmiljø og personcertificering
 • regulering, godkendelse og tilsyn i forhold til luftfartsskoler og træningsorganisationer samt teoretiske og praktiske prøver
 • analyse af hændelser
 • trafikrettigheder, takster og fair konkurrence samt passagerrettigheder på luftfartsområdet
 • regulering og tilsyn med postområdet
 • objektiv sagsbehandling
 • sagsstyring

Afdeling for Bane, Plan og Security består af tre kontorer. Derudover er drift af Bornholms Lufthavn organisatorisk placeret i afdelingen.

De tre kontorer varetager opgaver inden for:
 

 • regulering-, godkendelses- og tilsynsopgaver på jernbaneområdet i forhold til bybaners sikkerhed (infrastrukturforvaltere, operatører, jernbanevirksomheder, drifts- og trafikregler, rullende materiel og infrastruktur)
 • regulering-, godkendelses- og tilsynsopgaver på jernbaneområdet i forhold til konventionelle jernbaner (infrastrukturforvaltere, operatører, jernbanevirksomheder, drifts- og trafikregler, rullende materiel og infrastruktur)
 • sektorovervågning og servicering med henblik på at fremme en sammenhængende kollektiv trafik
 • analyser og trafikplan, administration af buspuljerne og statistiske analyser af den kollektive trafik og øvrige transportformer
 • myndighedsopgaver inden for havne, VVM og lufthavnsudbygning
 • tværgående klimarelaterede opgaver
 • regulering af og tilsyn med security i luftfarten
 • cyber-security i luftfart og generelt på transportområdet
 • maritim sikkerhed vedr. havne og havnefaciliteter
 • koordinering af styrelsens rolle i forbindelse med transportsektorens beredskabsopgaver

Økonomi

Styrelsens Kontor for økonomi varetager opgaver inden for:

 • budget og regnskab
 • intern service
 • finanslov
 • ledelsesinformation
 • sekretariatsbetjening af Jernbanenævnet og taksationskommissioner
IT

Styrelsens Kontor for IT varetager opgaver inden for:

 • IT-drift
 • IT-udvikling
   
Ledelsessekretariatet

Styrelsens ledelsessekretariat varetager opgaver inden for:

 • direktions- og ministerbetjening
 • årsrapport og øvrige analyser
 • kommunikation og pressebetjening
 • HR 
 • juridisk rådgivning og kvalitetssikring
 

Strategisk grundlag

Sidst opdateret 23/02/2022
Vi arbejder med mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport i luften, på bane samt i andre dele af den kollektive trafik. Vi løser også opgaver på post-, VVM- og havneområdet og i forbindelse med klagesagsbehandling på Transportministeriets område.

Styrelsens opgaveportefølje favner bredt inden for jernbane- og luftfartsområdet. Styrelsen har direkte og indirekte kontakt med mange transportvirksomheder og deres medarbejdere samt den enkelte passager i Danmark, hvad enten det er i kollektiv trafik eller fly.

 

Et velfungerende, sikkert og sammenhængende transportsystem sikrer mobilitet for den enkelte og gør det let at komme på arbejde og kombinere arbejds- og fritidslivet. Samtidig er det en forudsætning for et moderne samfund, hvor der skabes vækst og arbejdspladser.

 

Styrelsens mission er:


At skabe attraktive rammer for transport på bane, i luften og med kollektiv trafik, der fremmer sikre, bæredygtige og sammenhængende transportløsninger for borgere og virksomheder

Styrelsen er sat i verden for at udvikle og fastsætte rammebetingelser, mens det er virksomhederne, der konkret leverer mobiliteten og har ansvar for sikkerheden.

 

Gode rammebetingelser er en væsentlig faktor for at skabe grundlag for et tilgængeligt, pålideligt, sammenhængende og åbent marked, der efterlever samfundets behov på transportområdet.

 

Som en del af arbejdet med at udvikle rammebetingelser understøtter styrelsen Transportministeriet i politikudvikling inden for bane, luftfart og kollektiv trafik, ligesom styrelsen arbejder for at sikre dansk interessevaretagelse og indflydelse i internationale beslutningsfora.

 

Styrelsens vision er:


At vi skal sikkert og grønt fremad

Trafikstyrelsen arbejder for at fremme mobiliteten ved særligt at understøtte, at virksomhederne er:

 

 • Sikre, dvs. kan tilbyde passagerne og øvrige brugere en høj sikkerhed.
 • Grønne, dvs. leverer bæredygtig mobilitet med mindst mulig CO2-udledning, luftforurening og støj- og klimapåvirkning.
 • Effektive og innovative, dvs. levere den mest hensigtsmæssige kollektive trafik for offentlige tilskudsmidler

Styrelsens strategiske indsatsområder

For at sikre, at virksomhederne leverer sikre, bæredygtige og effektive transportløsninger for borgere og virksomheder, har styrelsen otte strategiske indsatsområder.

 

Indsatsområderne går på tværs af styrelsens fagområder og skal medvirke til at sikre, at styrelsens indsats har dokumenteret effekt:

 

Enkel og effektiv regulering

 • Styrelsen stiller tydelige krav og udvikler metoder til enkel og effektiv regulering, som matcher den teknologiske, markedsmæssige og samfundsmæssige udvikling.
Godkendelse med god vejledning
 • Styrelsen tilpasser dialog og vejledning til de forskellige brugere og typer af godkendelse.
Tilsyn med respekt for virksomheder og rollefordeling
 • Styrelsen planlægger og gennemfører tilsyn med respekt for både myndighedsopgaven og for det enkelte tilsynsobjektets tid og økonomi.
Interessevaretagelse i internationale fora
 • I arbejdet med at sikre gode rammebetingelser har styrelsen en proaktiv tilgang til den internationale regulering og søger at påvirke, hvor det har stor dansk interesse.
Understøtte Transportministeriets policy-udviklende arbejde
 • Styrelsen leverer velkvalificerede, faktabaserede analyser og faglige beslutningsgrundlag, som bidrager til Transportministeriets policy-udviklende arbejde.
Kommunikation
 • Styrelsen formidler sin viden til alle interessenter og er åben og tilgængelig i sin kommunikation.
Digital sagsbehandling
 • Styrelsen arbejder for, at virksomhederne har gode rammer for at udnytte digitaliseringen i kontakten med styrelsen.
Medarbejdernes kompetencer
 • Styrelsen er en attraktiv arbejdsplads og arbejder for at tiltrække, udvikle og fastholde de rette medarbejderkompetencer for, at styrelsen også fremover kan levere høj kvalitet i opgaveløsningen.

Mål- og resultatplan

Sidst opdateret 23/02/2022
Mål- og resultatplanen beskriver styrelsens strategiske grundlag, herunder mission og vision, samt de indsatsområder, som styrelsen arbejder på det kommende år.
Planen sætter rammerne for Trafikstyrelsens hovedopgaver inden for mobilitet, sikkerhed og transport.

Mål- og resultatplan 2022

Mål- og resultatplanen sætter rammerne for Trafikstyrelsens hovedopgaver inden for mobilitet, sikkerhed og transport.

Relevante dokumenter

Sidst opdateret 15/03/2021
Nedenfor finder du styrelsens delegationsbekendtgørelse, mål- og resultatplan 2021 samt øvrige relevante driftsdokumenter.

Bekendtgørelse

BEK nr 2432 af 14/12/2021

Delegationsbekendtgørelsen

Gældende fra

01/01/2022

Bekendtgørelsen omhandler Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af styrelsens forskrifter.

Styrelsens regelarbejde

Sidst opdateret 15/02/2021
Trafikstyrelsen har myndighed til at udstede regler for transportområdet.

I Trafikstyrelsens lovstofdatabase finder du alle de gældende love og regler for transportområdet, mens du på Retsinformation.dk også finder de historiske udgaver.

 

I forbindelse med at styrelsen udarbejder nye regler eller ændrer i eksisterende regler, indgår der en høringsproces, som vi annoncerer via vores nyhedsmail. For at få hurtig besked, kan du abonnere på nyhedsmails indenfor dit fag- eller interesseområde.

Alle høringer over lovforslag, bekendtgørelser mv. indenfor Transport- og Boligministeriet og Trafikstyrelsens område, der har generel interesse for offentligheden, finder du også på Høringsportalen.

Dansk lovgivning på Retsinformation.dk

På Retsinformation.dk er det gratis for dig at søge i alle love, bekendtgørelser, cirkulærer, bestemmelser osv. som er udstedt i Danmark af ministerier og statslige styrelser.

Ny dansk lovgivning annonceres i Lovtidende

Hvis du ønsker at holde dig løbende orienteret, kan du abonnere på søgninger på lovtidende.dk. 

Du kan definere en søgning på baggrund af emneord, dokumenttype og/eller ressortområde (fx Transportministeriet), og så vil du modtage en e-mail, hver gang der bliver publiceret nye dokumenter i Lovtidende inden for dine søgekriterier.

EU-lovgivning

En væsentlig del af det lovmæssige grundlag for Trafikstyrelsens arbejde er EU lovgivning. Du kan finde de gældende EU-retsforskrifter på EUR-Lex' hjemmeside.

Linket fører dig til EUR-Lex på dansk, men hjemmesiden findes på alle officielle EU-sprog. Vælg dit foretrukne sprog i EUR-Lex's øvre, højre hjørne.