Ny rapport om klimavenligt byggeri og samfundsøkonomi

Publiceringsdato: 17/05/2021
En ny rapport fra Teknologisk Institut og Rambøll opsamler 8 landes tilgang og erfaringer med klimavenligt byggeri, herunder LCA (livscyklusvurderinger), rapporten belyser yderlige de samfundsøkonomiske konsekvenser ved klimavenligt byggeri.

Klimavenligt byggeri står højt på dagsordenen i både Danmark og i udlandet. Det er forskelligt, hvor langt de enkelte lande er i indsatsen for at fremme klimavenligt byggeri og tilgangen hertil er tilsvarende forskellig, ikke mindst når det gælder indfasning og krav om LCA (livscyklusvurdering af bygninger). På baggrund af litteraturstudier og interviews med nøglepersoner fra Danmark, Finland, Norge, Sverige, UK, Frankrig, Tyskland, Holland og Level(s) (EU) viser rapporten forskellige tilgange til at fremme klimavenligt byggeri.

 

Kravet om LCA indgår for en del lande i certificeringsordninger, nogle lande har allerede implementeret krav om LCA i lovgivning på nationalt eller regionalt niveau, andre har planer om at indføre krav om LCA.

 

LCA-beregninger og resultater kan vanskeligt sammenlignes på tværs af lande, da beregningerne af LCA ikke indeholder de samme metodiske valg. Således er der fx forskelle med hensyn til hvilke livscyklusfaser der er inkluderet, anvendte levetider på bygningsmaterialer, betragtningsperiode, miljødata mm. Rapporten præsenterer forskelle i beregningsforudsætningerne, og har i en mindre engelske-rapport oplistet forskelle for Norge, Finland, Sverige og Danmark. 

 

Til rapporten er der desuden samlet 10 konkrete cases, som viser LCA’er af bygninger medsærlige bæredygtighedstiltag samt en lav miljøpåvirkning påvist ved en LCA-beregning.

Rapporten belyser desuden ny viden, forskning og udvikling til fremme af klimavenligt byggeri i Danmark samt andre europæiske lande, herunder optimerede byggematerialer, optimerede byggemetoder og cirkulær økonomi.

 

Endeligt analyseres i rapporten de samfundsøkonomiske konsekvenser ved klimavenligt byggeri i Danmark, herunder forskellen i klimapåvirkning og byggeomkostninger ved at opføre nybyggeri som henholdsvis et traditionelt eller et klimavenligt byggeri. Analysen er baseret på 75 case-bygninger og fem scenarier for tre forskellige bygningstyper. 

 

Læs rapporter vedr. analyse af udvalgte landes tilgange til klimavenligt byggeri her:

Rapport

Klimavenligt byggeri og LCA

Analyse af udvalgte landes tilgange til klimavenligt byggeri, LCA og samfundsøkonomi

Rapport

Casekatalog - Klimavenligt byggeri og LCA

Analyse af udvalgte landes tilgange til klimavenligt byggeri, LCA og samfundsøkonomi.

Rapport

Project on LCA and socioeconomics

Analysis of other countries' approach to building LCA.