ColourBox

Nye regler om målere og varmefordelingsmålere sendes i høring

Publiceringsdato: 18/06/2020
EU’s energieffektivitetsdirektiv (EED) er opdateret med krav om, at nyinstallerede målere skal være fjernaflæselige, og eksisterende målere senest den 1. januar 2027 skal udskiftes med eller gøres fjernaflæselige. For at implementere direktivet i dansk lovgivning sendes bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling i høring. Høringsfristen er den 3. august 2020.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling i høring. 

Formålet med ændringen er at implementere de nye bestemmelser i energieffektivitetsdirektivet (EED) i dansk lovgivning. Derudover præciserer ændringsbekendtgørelsen en række præciseringer i ordlyd og henvisninger.

De nye krav betyder, at processen vedr. aflæsningen af målere bliver lettet for både forbrugere, erhvervsdrivende, målerfirmaer og fjernvarmeselskaber, idet fjernaflæselige målere kan aflæses uden adgang til den bygning, måleren er placeret i. 

Kravet om fjernaflæselighed gælder målere og varmefordelingsmålere til måling af opvarmning, køling og varmt brugsvand.

De nye krav skal være med til at understøtte den teknologiske udvikling på området og den almindelige praksis i branchen.

Høringsfristen er den 3. august 2020.

Reglerne træder i kraft den 25. oktober 2020.

I samme forbindelse sender Energistyrelsen bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder og -brugere om energiforbrug og fakturering m.v. (faktureringsbekendtgørelsen) i høring. Bekendtgørelsen implementerer ændringerne i EED artikel 10a, 11a og bilag VIIa. Bekendtgørelsen forventes at blive sendt i høring af Energistyrelsen ultimo juni 2020. Den forventede høringsfrist er medio august.

Bekendtgørelse

BEK nr. 563 af 02/06/2014

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Gældende fra

05/06/2014

Bekendtgørelsen omfatter målere, der installeres eller er installeret i eller uden for en bygning for at måle bygningens forbrug af el, gas, koldt og varmt vand, varme eller køling. Bekendtgørelsen omfatter også udskiftning af eksisterende målere.

Direktiv

2018/2002

Direktiv (EU) 2018/2002 om ændring af direktiv 2012/27/EU om energifeffektivitet

Gældende fra

11/12/2018

Henstilling

2019/1660

Kommissionens henstilling (EU) 2019/1660 om gennemførelse af de nye bestemmelser om måling og fakturering i forbindelse med energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU

Gældende fra

28/10/2019

Formålet med henstillingen er at lette en effektiv og sammenhængende anvendelse af bestemmelserne i energieffektivitetsdirektivet om måling og fakturering af varmeenergi.