Høring over lempelser af certificeringsordningen for brand og konstruktioner

Publiceringsdato: 31/03/2020
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen foreslår bl.a. lempelser i kvalifikationskravene til certificerede brandrådgivere og statikere og at ændre reglerne om årlig kontrol og recertificering. Certificeringsordningen tilpasses for at undgå unødvendig administration og ressourceforbrug for branchen. Høringsfristen for bemærkninger er den 4. maj 2020.
På baggrund af dialog med certificeringsorganerne og brancheorganisationerne foreslår Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en række lempelser og ændringer af certificeringsordningen.

Lempelse af kvalifikationskrav

Styrelsen foreslår, at kvalifikationskravene til certificerede brandrådgivere og statikere lempes, så rådgivere ikke længere skal dokumentere viden om byggelovens og bygningsreglementets grundlæggende bestemmelser. Baggrunden for forslaget er, at dokumentationskravet kan være svært at opfylde, og at rådgiveren ved opfyldelse af de øvrige dokumentationskrav viser at have den nødvendige viden om byggeloven og bygningsreglementet.

Den årlige kontrol i recertificeringsåret afskaffes

På nuværende tidspunkt tager reglerne ikke højde for, at der kan være et sammenfald mellem den årlige kontrol og recertificeringen af rådgiveren i det samme år. Det giver et unødvendigt ressourceforbrug at udføre kontrol af den samme rådgiver to gange inden for samme år. Styrelsen foreslår derfor, at kravet om kontrol afskaffes i det år, hvor der sker recertificering. Det vil betyde, at den årlige kontrol vil blive afskaffet hvert femte år.

Derudover foretages der også en række andre ændringer i ordningen. F.eks. skabes der hjemmel til, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan offentliggøre oplysninger om certificerede brandrådgivere og statikere i en database. Databasen er under udarbejdelse.

For at gøre de indholdsmæssige ændringer overskuelige, er de markeret med gul i udkastet. Bemærkninger til høringsmaterialet skal senest sendes den 4. maj 2020.

I udkastet foreslår styrelsen, at ændringerne træder i kraft den 1. juli 2020 med en overgangsperiode på to måneder. Bekendtgørelsen følges op af en ændret vejledning, som vil indeholde en række præciseringer til certificeringsordningen.