Tilskud til nedsættelse af huslejen på småøerne

Sidst opdateret 01/01/2021
Der kan søges om tilskud til nedsættelse af huslejen for almene boliger beliggende på småøerne.
 • Puljens størrelse
  6,1 mio. kr. (samlet for årene 2021-2026)
 • Ansøgerkreds
  Almene boligorganisationer kan gennem kommunalbestyrelsen indsen-de ansøgning om tilskud til nedsættelse af huslejen.

Hvem kan søge?

Sidst opdateret 26/01/2021

Der kan ifølge § 98 d, stk. 1 i almenboligloven og § 8, stk. 1 i Bekendtgørelse nr. 2136 af 21. december 2020 om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i ø-kommuner samt tilskud til nedsættelse af huslejen og godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb for almene boliger på småøerne søges om tilskud til nedsættelse af huslejen for almene boliger på småøerne.

 

Ved småøer forstås ikke-landfaste øer, der fungerer som helårssamfund med under 1.200 beboere. Det drejer sig om: Agersø, Anholt, Askø, Avernakø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Baagø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø og Aarø.

Hvad kan der søges midler til?

Sidst opdateret 13/08/2019
Der kan søges om tilskud til nedsættelse af huslejen for almene boliger på småøerne.

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Sidst opdateret 13/08/2019
Tilskuddet til nedsættelse af huslejen udgør årligt 20.200 kr. (2020-prisniveau) pr. bolig. Tilskuddet gives hvert år for perioden 2021-2026.

Hvilke betingelser skal være opfyldt?

Sidst opdateret 11/12/2020

Der er en betingelse for tilskud til nedsættelse af huslejen for en almen bolig, at boligen er ibrugtaget på ansøgningstidspunktet. 


Der kan kun ydes tilskud for den periode, hvor en bolig er udlejet.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Sidst opdateret 13/08/2019

Ansøgning om tilskud til nedsættelse af huslejen indsendes af kommunalbestyrelsen til Bolig- og Planstyrelsen. 

 

Ansøgning skal indsendes elektronisk og ved anvendelse af det til enhver tid gældende ansøgningsmateriale, som findes nedenfor.

 

Der skal indsendes et ansøgningsskema pr. boligafdeling.

 

Oplysninger til ansøgningsskemaets pkt. B:

 • Oplysninger om BOSSINF-ID gives, hvis ejendommen har et sådant ID-nummer.
 • Der skal anføres antal ledige boliger, som påfører boligorganisationen/afdelingen et økonomisk tab. Boliger, der står midlertidigt tomme, fordi de er under istandsættelse, renovering, el-ler kommunen råder over boligen, anses således ikke for ledige.Oplysninger til ansøgningsskemaets pkt. E:

 

 • Huslejen opgøres inklusiv aconto-bidrag til vand og varme mv.

Ansøgning

Ansøgning om tilskud til nedsættelse af huslejen for almene boliger på småøerne

Ansøgningsskemaet er digitalt og ligger på Virk.dk.

Hvornår kan der søges om tilskud?

Sidst opdateret 13/08/2019

Bolig- og Planstyrelsen behandler indkomne ansøgninger om tilskud, når ansøgningsfristen er udløbet. 

 

Der kan indsendes ansøgninger i perioden fra 1. januar 2021 til 31. januar 2021.

 

Bolig- og Planstyrelsen giver afslag på ansøgninger, som ikke opfylder betingelserne for tilskud. 


Er der en venteliste?

Sidst opdateret 13/08/2019

Ansøgninger, som opfylder betingelserne for tilskud, men som ikke kan imødekommes inden for rammen, optages på en venteliste. 

 

Tilsagnsmidler, som ikke bliver udnyttet, kan tildeles ansøg-ninger på ventelisten. Tildelingen sker efter den prioriterede rækkefølge. 

 

Bolig- og Planstyrelsen behandler ansøgninger på ventelisten en gang om året, når der foreligger en opgørelse over det endelige udlejningsomfang af boliger med tilsagn om tilskud til nedsættelse af huslejen. 

 

Det sker første gang i marts 2022.


Hvordan prioriteres der blandt de indkomne ansøgninger?

Sidst opdateret 13/08/2019

Bolig- og Planstyrelsen behandler indkomne ansøgninger og giver tilsagn i følgende prioriterede rækkefølge:

 1. Ansøgninger til familieboliger beliggende i boligafdelinger med den højeste lejeledighed.
 2. Ansøgninger til familieboliger med det højeste husleje-niveau opgjort pr. kvadratmeter.
 3. Ansøgninger til familieboliger med den højeste fraflytningsfrekvens.

Hvordan udbetales tilskuddet?

Sidst opdateret 13/08/2019

Udbetaling Danmark udbetaler tilskud til nedsættelse af huslejen til boligorganisationen. Udbetalingen sker bagud hvert kvartal den sidste bankdag i marts, juni, september og december kvartal som et acontobeløb beregnet på baggrund af tilsagnet. 


Senest den 15. februar hvert år indsender boligorganisationen til Udbetaling Danmark en opgørelse over antallet af måneder, hvor hver enkelt tilskudsberettigede bolig har været udlejet. Opgørelsen skal være attesteret af en registreret eller statsautoriseret revisor.

I forbindelse med acontoudbetaling for 2. kvartal hvert år foretager Udbetaling Danmark på baggrund af boligorganisationens indberetning, jf. stk. 2, regulering af acontoudbetalinger for det foregående år. 

Hvis statens tilbagebetalingskrav overstiger 2. kvartals tilskud, opkræves det overskydende beløb af Udbetaling Danmark.

Baggrund og lovgrundlag

Sidst opdateret 13/08/2019
Tilskuddene ydes på baggrund af reglerne i ’Bekendtgørelse nr. 2136 af 21. december 2020 om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i ø-kommuner samt tilskud til nedsættelse af huslejen og godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb for almene boliger på småøerne søges om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i 4 ø-kommuner’.

Bekendtgørelse

BEK nr. 2136 af 21/12/2020

Bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i økommuner samt tilskud til nedsættelse af huslejen og godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb for almene boliger på småøerne

Gældende fra

01/01/2021