Den almene boligsektor opfylder effektiviseringsmålsætning før tid

Publiceringsdato: 07/08/2020
Den almene boligsektor har fra 2014 til 2019 effektiviseret for omkring 1,7 mia. kr. Sektoren har dermed et år før tid mere end opfyldt målsætningen om at effektivisere for 1,5 mia. kr. pr. 2020. Det viser en analyse af sektorens regnskabstal foretaget af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Effektivitetsenhed.
Den almene boligsektors store effektiviseringsindsats viser sig nu for alvor i regnskabstallene.

Fra 2014 til 2019 har sektoren effektiviseret driften for omkring 1,7 mia. kr. og budgetter for 2020 viser, at trenden fortsætter. Sektoren har dermed før tid opfyldt – og overgået – målsætningen om i 2020 at opnå en besparelse på 1,5 mia. kr.

De store besparelser har mange steder betydet lavere huslejer for den almene sektors beboere. Andre steder er besparelserne blevet brugt til at henlægge til bygningernes fremtidige vedligehold, så store huslejestigninger undgås i fremtiden.
Jeg er meget glad for, at vi er kommet så flot i mål med effektiviseringen. Det har direkte betydning for lejerne, fordi det er med til at holde huslejen nede, siger boligminister Kaare Dybvad Bek, der uddyber: Det er derfor vigtigt, at arbejdet med effektivisering af den almene boligsektor fortsætter, når den nuværende aftale udløber med 2020, hvorfor jeg også ser frem til forhandling af en ny og ambitiøs effektiviseringsaftale i løbet af efteråret 2020.

Baggrund

Boligaftalen 2014 satte fokus på effektivitet i den almene sektor. Dette var som følge af, at driftsudgifterne i sektoren i en årrække var steget meget.

I juni 2016 indgik KL, BL - Danmarks Almene Boliger og regeringen en aftale om en effektiviseringsmålsætning på 1,5 mia. kr. realiseret i 2020-regnskaberne. 

Aftalen er solidarisk og uden sanktionsmuligheder, hvilket betyder, at der ikke har været konkrete krav til de enkelte organisationer og afdelinger. 

For at understøtte sektorens effektiviseringsarbejde etablerede regeringen i 2015 en Effektiviseringsenhed der bl.a. har lavet benchmarks og øget vidensdeling om effektiv drift i sektoren.

Boligaftalen 2020 sætter igen fokus på effektivisering i den almene sektor.
Grafen herunder viser udviklingen i sektorens effektivitet. Udgiftsniveauet i 2014 er markeret med rødt, og det er dette udgiftsniveau, sektorens effektivitetsindsats måles mod. Sektorens effektivitetsmålsætning er markeret med grøn. Forskellen mellem den røde og den grønne vandrette linje svarer til 1,5 mia. kr.

Den sorte kurve angiver sektorens effektivitetsudvikling. Det fremgår, at den allerede i 2019 er under det grønne mål, og dermed at sektoren har effektiviseret for mere end 1,5 mia. kr.

De stiplede linjer i grafen angiver budgetter. Disse indikerer, at sektoren forventer at realisere yderligere besparelser i 2020. Da budgetter og regnskaber ikke altid stemmer overens, er dette resultat dog forbundet med nogen usikkerhed.
Anmærkning: Figuren er beregnet i 2014-priser og -boligareal. Beregningerne er baseret på omkring 97 pct. af sektorens regnskaber. De udgifter, der er omfattet, er driftsudgifter, som afdelinger og boligorganisationer kan påvirke. De inkluderer ikke udgifter til fx afbetaling af lån. De monitorerede udgifter svarer til omkring 50 pct. af sektorens samlede udgifter.
Notat

Monitorering af udgifts- og effektivitetsudviklingen i den almene boligsektor

I aftalen om effektivisering af driften i den almene boligsektor fremgår det, at sektorens effektiviseringsindsats skal monitoreres.